Kommentar

En vanskelig skogpolitisk vakt

En ny regjering med ny politisk kurs kommer i en
tid med store omstillinger. Og skogbruket står foran viktige utfordringer. Hvordan er de tre partiene som i skrivende stund skal starte forhandlinger innstilt i forhold til disse?

Norsk avvirkning er på vei opp. Men mye tømmer går også ut av landet. Og mye går til en svensk industri som har bygd seg kraftig opp det siste tiåret. En utfordring blir å forsøke å få foredlet mer av vårt eget råstoff. Ap mener å ha gjenreist industripolitik­ ken og har ambisjoner om å bygge mer grønn industri. Særlig Nils Kris­ten Sandtrøen har vært på denne bal­len. SVs Torgeir Knag Fylkesnes har også flagget dette høyt. Vi forventer tiltak som monner. Blir det omfatten­ de statlig innblanding? Sps utrettelige Per Olaf Lundteigen har sagt at det er nødvendig. Og utenfor regjeringen vil et sterkt Rødt støtte et slikt tiltak.Kraftige forslag om nye miljøtiltak fra EU preger nå debatten i Sverige. Hvordan Norge vil stille seg i forhold til EUs krav, kan bli avgjørende for vårt eget avvirkningsnivå. Og ikke minst for eksportmulighetene. Hvis miljørestriksjonene fører til biomas­ sesvikt for en skogindustri som har investert stort, vil det bli gunstig for de som kan levere, i hvert fall på kort sikt. Men da kan det bli vanskelig å etablere ny foredling selv gjennom å bygge ny norsk industri fra scratch. Vil et EU-­skeptisk SV og Sp bremse krav fra Europa og gi oss en særnorsk variant? Eller vil SV omfavne enhver bestemmelse som kan være med å båndlegge norsk skog og begrense hogstuttaket? Sannsynligvis det siste. Og de kan få støtte av et EU-­positivt Ap som tradisjonelt føyer seg etter kravene fra Brüssel.

Og apropos EU-­kravene; kan bånd­ legging bli akkompagnert av restrik­ sjoner og andre hogstkrav? Vil SV kunne få gjennomslag for slike omveltninger i norsk skogbruk, med Lars Haltbrekken i spissen? Og hvor langt kan disse gå? Det har til og med vært mumlet om behov for tvangs­ vern for de mest sårbare lokalitetene.

Men det vil neppe Sp finne seg i. Spørsmålet blir hva skogbruket kan få ut av det bygdeopprøret som Sp har lovet. Hvor godt gjennomslag vil Sp få for en aktiv skogbrukspolitikk som verktøy i det grønne skiftet og som aktiv distriktspolitikk? Kan de klare å få skogen mer på banen som klima­ regulator gjennom fangst (og ikke bare som et passivt karbonlager)?

Kanskje blir nettopp skogen et område for politisk dragkamp hvis det blir trepartiregjering? Der de stør­ste Ap og Sp vil ha mer aktivitet, mens det litt mindre SV, – som også må få noen politiske seiere og som har svært aktive verneaktivister som profilerte politikere – trekker i mot­ satt retning, med drahjelp fra EU. Om det ender med en mindretallsregjer­ing med Sp og Ap vil det kunne gjøre avgjørelsene på dette feltet lettere, – om EU tillater. •