Klimaskogbruk – Forskning og praksis

Klima-skadebegrensende skogbruk

Med farten verden har mot klimakollaps, har svenske forskere undersøkt hva skogen kan gjøre for klimaet på mer kort sikt – i Sverige. Svaret i deres artikkel er at redusert hogst gir god klimaeffekt på både kort og mellomlang sikt. 

DETTE FOR Å begrense omfanget av klimautslippene og skadene vi nå ser i nærmeste fremtid. Kort­ og mellomlang sikt i denne sammen­heng er 30­50 år og mer enn 50 år.

 

MED SVENSK SKOGINDUSTRI argumenterer for å ta mer av skogen i bruk i klimaøyemed, slår altså disse tre forskerne fast at det er bedre med et lavere avvirkningsnivå enn det Sverige har i dag (som ligger på rundt 80 % tilveksten). Videre konkluderer de med at økt avvirkning i motsatt fall, vil gi negativ klimaeffekt både kort og lang sikt, selv om biomassen erstatter fossile produkter. Forskerne har analysert avvirkningsscenarier med 0 %, 40 %, 60 % og 95 % av tilveksten for å vise forskjellene. Også jordkarbonet er med i beregningene dadisse er gjort med Heureka­modellen basert på svenske Riksskog taxeringen, får Norsk Skogbruk opplyst.

 

DET ER FORSKERNE Göran Englund og Bengt­Gunnar Jonsson ved Umeå universitet og Torbjörn Skytt ved Mittuniversitetet som står bak studien. Forskerne har undersøkt fem län i Sverige med ulik produktivi­tets grad, for å se den kortsiktige klimaeffekten av redusert avvirkning på ulike boniteter. Ikke overraskende er den størst på de høyeste bonitetene, mens lavere, men mer vedvarende klimanytte, viser seg på de lavere bonitetene.

– Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at lavere avvirkning gir stor klimanytte, selv om vi må bruke mer fossile produkter og brensler, kommenterer Englund. Det handler om å la skogen stå lenger enn det økonomiske avvirkningstidspunktet, for å la den binde mer karbon. Og for å utsette karbonlekkasje fra hogst­flater.

– Til sammen er denne karbon­effekten så kraftig at den overskygger klimafordelene ved å drive hard core skogbruk, påpeker han i en artikkel fra Umeå Universitet.

 

KOLLEGA OG HOVEDFORFATTER på studien, Torbjörn Skytt hos Mitt­universitetet mener forskningen også peker på hvor viktig tidsperspektivet er og hva man legger til grunn for skogproduktenes klimanytte, altså substitusjonseffekten.

– Det er velkjent at det å redusere avvirkningstakten gir en klimanytte på kort sikt, men det har ikke tidligere vært dokumentert ikke hvor stor effekten er. Det vi har kommet fram til viser hvor stor klimanytte bare små kutt kan gi. Og at det vi gjør i skogen får enda større konsekvenser enn vi har trodd. Det må vi huske på når vi skal ta avgjørende klima­ beslutninger, mener han. Skytt er enig i at skogbruk har en god klima­effekt på lang sikt, men er bekymret for at den ikke inntreffer før om 100 år for det vi avvirker i dag. Og at vi da med dagens avvirkningstakt må akseptere økt utslipp de nærmeste 50­100 årene.

– Det ser det ikke ut til at vi har tid til, sier han i samme artikkel.

 

SKYTT SYNS SKOGINDUSTRIEN har gjort det litt enkelt for seg selv, når det hevdes at skogen er klima­vennlig, bærekraftig og sirkulær.

– Alle bransjer er ivrige etter å hevde at de er bærekraftige i dag, men det er det vel knapt noen som er. Og på et eller annet tidspunkt er ikke av­virkningen i skogen bærekraftig eller klimavennlig lenger. Vi kan ikke ta ut så mye vi vil,­ men må finne ut hva et bærekraftig nivå faktisk er, når også klima­aspektet skal tas med. Utfordringen ligger i at vi ikke vet noe om fremtiden,

– hva klima­endringene i seg selv vil føre til av utslipp fra skogen, og hvordan ny teknologi vil påvirke substitusjons­effekten. På disse områdene er usikkerheten stor, understreker Skytt til Norsk Skogbruk. Han mener vi må finne et godt kompromiss ut fra dagens vitenskap.

– Så vil det jo komme ny kunnskap etter hvert som vi må for­holde oss til, påpeker Skytt som altså mener skogen må få stå en god stund lenger enn økonomisk hogstmoden­hetsalder

– i et klimaperspektiv.

 

Les mer fra Norsk Skogbruk Nr 1