Klima, natur og miljø

Gir klimanytte på sikt

Tettere planting og supplering gir ingen umiddelbar klimaeffekt, naturlig nok, men vil bidra på sikt. Tilskuddene virker, men potensialet er ikke utnyttet. 

Klimakur 2030 viser til erfaringer fra 2017 og 2018 der 53 % av plante­arealet med gran ble gitt tilskudd til tettere planting, og at det i gjennom­snitt ble plantet 35 planter mer per dekar. Tilskudd gis imidlertid til opptil 50 planter ekstra. Det er altså et potensial i restarealene og dessuten også flere planter å gå på pr dekar for en full klimaeffekt av tiltaket, konstateres det i rapporten.

 

PLANTETILTAK VIL ØKE KARBONOPPTAKET

Denne klimaeffekten har forsker Gunnhild Søgaard og andre kollegaer ved Nibio regnet på. Allerede før tiltaket ble innført i 2016 viste frem­skrevne beregninger god effekt av tilskuddet. Nye metoder gjør utreg­ningene ytterligere treffsikre, og i Nibio-­rapporten som kom til Klima­kur 2030 understrekes poenget. Her viser figuren hvordan den norske skogen tok opp mye mer CO2 enn den gjør i dag. På sitt beste tok norsk skog opp over 35 millioner tonn CO2 årlig i 2009, mens kurven nå har flatet ut på rundt 25 millioner tonn. De frem­skrevne modellene viser hvordan en godt forynget skog vil kunne bidra til en økning i CO2­-opptaket igjen med 2–3 millioner tonn årlig. Maks effekt forutsetter imidlertid at alle arealer forynges tilfredsstillende etter skog­lov og forskrift. تعلم القمار Og at arealene har en god tetthet innenfor det anbefalte planteintervallet. كيف تلعب بينجو Det siste skal tettere plantingstilskuddet bidra med.

– Det er imidlertid ikke slik at tilskuddet vil gi supertett skog. Intervallet det gis tilskudd til ligger innenfor det som allerede står i forskriften som anbefalt plantetetthet, påpeker Søgaard.

Den norske skogen tar opp om­trent halvparten av de norske klima­utslippene som ligger på rundt 50 millioner tonn CO2.

 

KLIMAEFFEKT:Klimaeffekten av tettere planting har forsker Gunnhild Søgaard og kolleger ved Nibio regnet på. Foto: Nibio

LANGSIKTIG EFFEKT

Beregningene, som også gjengis i Klimakur 2030, viser altså at man kan forvente god effekt av tiltaket og tilskuddet, men ikke så raskt som til 2030.

– Effektene av å plante tettere i dag vil selvsagt komme senere. Plantene er jo små lenge og det er ikke før de kommer opp i en viss størrelse at CO2-­opptaket blir høyt. لعبة جاك بوت Det er også et begrenset areal som hogges og forynges hvert år, og som tiltaket dermed kan gjennomføres på, påpeker Søgaard.

Så klimanytten av tilskuddene på sikt synes god, selv om den ikke får utslag de første periodene vi regner på og som selvsagt er viktige. Slik sett har tilskuddsordningen ruslet og gått disse årene, men tilskuddssatsen har altså gått ned fra 80 % tilskudd første året til 60 % nå i 2022.