Forskning

Serie: Biodrivstoff som klimapolitikk og industriell drivkraft

 Politisk har biodrivstoff vært lansert både som klimapolitisk tiltak, og som driver for skogsindustriell revitalisering etter «papirkrisen».

TEKST: ATLE MIDTTUN (PROFESSOR VED BI) OG KNUT MYRUM NÆSS (FORSKNINGSASSISTENT BI)

Sett fra et markedsperspektiv har den poli­ tiske promoteringen av biodrivstoff vært en suksess. I Norge solgte detaljistene i 2017 nesten dobbelt så mye biodrivstoff som «nødvendig» etter omsetningskravet. Sal­ get av biodrivstoff var nesten 700 millioner liter, 16 % av det totale salget sammenlignet med omsetningskravet på 8 %.

Sett fra et industriperspektiv har den samme politiske promoteringen skapt en dynamisk kommersiell utvikling hovedsa­ kelig i den nordiske petroleumssektoren. Biodrivstofftilbudet har økt takket være engasjement fra drivstoffdetaljister, som er i ferd med å gå fra bensinstasjoner til ener­ gistasjoner med et bredere tilbud, i stor grad som følge av økt klimafokus. Dette har sam­ menfalt med en oppbrytning i petroleums­verdikjedene, der drivstoffdetaljister nå skil­les ut fra utvinningselskapene.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.