Forskning

Hvordan virker askegjødsling på skog og skogbunn?

Trærne vokser bedre når treaske tilføres sammen med nitrogen, men noen moser kan skades. Det er konklusjonen etter et gjødslingsforsøk med aske som NIBIO har utført i Hobøl. لعبة البلاك جاكProduksjon av aske fra trevirke har økt kraf­ tig de siste årene, fordi biobrensel i økende grad blir tatt i bruk til fornybar varme­ og energiproduksjon. Treaske inneholder vik­ tige næringsstoffer, for eksempel fosfor, kali­ um, kalsium og magnesium. Det er imid­ lertid ikke nitrogen i aske, det forsvinner i forbrenningsprosessen.

I dag havner mye av treasken på søppeldepo­ nier. ماكينات القمار على الانترنت Men næringsstoffene og kalken i asken kan utnyttes til gjødsling, for eksempel i skog, alene eller sammen med nitrogen. Da må vi først vite at gjødslingen har positive effekter på skogen og akseptable effekter for miljøet. Vi har undersøkt effekter av aske­ og nitrogengjødsling på trær, undervegetasjon og jordsmonn i en granskog i Østfold. تنزيل لعبة روليت

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.