Aktuelt

Transportplan: Industriutvikling, ikke råvareeksport

I en pressemelding kopler Treindustrien og Trefor­ edlingsindustrien det tverrpolitiske målet om at 30 % av gods skal fra vei og over på bane med hvor­ dan vi skal stimulere til mer innenlands foredling eller råvareeksport.– Vi er for fri konkurranse i et fritt marked for tøm­ mer, et marked som også krysser grenser. Det er imidlertid knyttet dilemmaer til gods på jernbane ved at transport av tømmer på tog i noen sammen­ henger gir konkurranseulemper for norsk industri sammenlignet med svensk, påpekes det. Og at målet må være å bruke mest mulig av den norske tømmer­ råvaren til verdiskaping i Norge.

Et eksempel kan være det foreslåtte tiltaket om å elektrifisere Solørbanen og Meråkerbanen på norsk side, som da vil bli en effektiv kanal over til Sverige. Spørsmålet blir om en slik oppgradering ytterligere legger til rette for å sende mer norsk råstoff ut av landet, framfor å stimulere til egen verdiskapning? De to organisasjonene oppfordrer derfor politiker­ ne til å se på muligheter for å gjøre grep som bedrer transporten internt i Norge, slik at det ikke er mer effektivt og kostnadsbesparende å sende tømmertog til Sverige enn til norske industribedrifter.

Les flere aktuelle saker om skognæringen i Norsk Skogbruk nr 11.