Debatt

Skogeiernes interesser – nøkkelen til industriutvikling!

Etterspørselen etter tre – og skogbaserte produkter er sterkt økende som følge av samfunnets klima og miljømål, og et resultat av næringens innsats for økt bruk av tre over lang tid.
Dette gir muligheter, men stiller også nye krav til nærings- og markedspolitikken.TEKST: HEIDI FINSTAD, ADM.DIREKTØR I TREINDUSTRIEN

Økt bruk av tre vekker også sterke motkrefter fra aktører som er imot å ta i bruk skogen som råstoff. Dette gir utslag på en rekke felt, som LULUCF prosessen, økte krav til sertifiseringer, tiprosentvernet, og kommunale initiativ gjennom plan og bygningsloven om stadig økt begrensinger på skogdrift. Konkurrerende materialgrupper utnytter også naturverninteressene for å skape motstand til økt bruk av tre. Industrien er bekymret for alle restriksjonene som pålegges skogeierne og som svekker grunnlaget for effektiv og forutsigbar råvaretilgang.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.