Debatt

MEF mener: Utviklingen av norsk skogbruk må bygge på respekt

Skogsentreprenørene er en helt avgjørende del av verdikjeden skog og tre. Uten kompetente skogs­ entreprenører stopper en næringskjede som er verdt 40 mrd. kr i året helt opp.TEKST: BJØRN LAURITZEN, FAGSJEF SKOG I MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

Likevel blir mange skogsentreprenører avskåret fra å utvikle sin bedrift gjennom å øke lønnsomheten ved å arbeide e ektivt og profesjonelt, uten at våre oppdragsgivere skal oppfatte dette som en mulig besparelse for dem. Skogsentreprenørene ønsker å være frittstående, selvstendige virksomheter som drives for egen regning og risiko. Dette er for øvrig slik skatteetaten de nerer nærings­ virksomhet.

For å kunne utvikle verdikjeden norsk skog­ bruk er det nødvendig med et godt og sunt forhold til oppdragsgiverne. Man skal ikke risikere å miste oppdrag pga. kritikk eller for­ slag til forbedringer. Skogsentreprenørene står for seriøsitet og har ansvaret for egne ansatte. I dette ansvaret ligger også at skogs­ maskinførerne skal trives på arbeid og ha et rimelig utkomme av innsatsen. Det siste er dessuten viktig med tanke på rekruttering til yrket.

Hvis entreprenørene kun tvinges til å jobbe for å kutte kostnader, sender det feil sig­ naler til de unge som har lyst til å gå inn i bransjen. Man må heller vektlegge gjensi­dig tillit, kompetanse i alle ledd og et utvi­klingsbasert fellesskap gjennom hele nærin­gen. Hvis oppdragsgiverne kun er opptatt av lavest mulig oppdragspris, blir det slitsomt å utvikle virksomheten videre, og det kan bli vanskelig å beholde de menneskene vi er helt avhengige for å få levert virke til industrien. Innovasjon og dermed kostnadseffektivitet har i stor grad blitt drevet frem av skogsen­treprenørene selv. Skal vi kunne fortsette å utvikle bransjen videre, må hele næringen ta mer ansvar. Hvis ikke kan resultatet bli mer utflagging av skogbasert industri fra Norge. En ny hogstmaskin koster i dag rundt re millioner kroner, og en ny lassbærer i under­ kant av tre. Vil man starte som skogsentre­prenør tar man altså en meget stor risiko med dagens avtalestrukturer og prisnivå på oppdragene. Det er egentlig ikke tilrådelig å anbefale unge entreprenører å etablere seg i bransjen. Er dette en bærekraftig situasjon for norsk skogbruk? Neppe – men slik er det altså per i dag.

Maskinentreprenørenes forbund, avdeling skog vil arbeide for at aktørene i bransjen spiller hverandre gode, gjerne med samme drakter og mot det samme målet.

Les mer godt stoff i Norsk Skogbruk nr 11.