Aktuelt

Skogfag: Beste masterstudent premiert

Ida Aarø fra Molde leverte den beste mastergradsoppgaven ved NMBU i 2017.Oppgaven hadde tittelen «Burial of downed logs from vegetation covering and its effect on wood decomposition» og her ble det under­ søkt hvordan liggende døde trestammer ble overvokst av bunnvegetasjonen. Resul­tatene kan brukes til å beregne og rapporte­re karbonlagring i skog mer presist enn det som gjøres med dagens metoder. Kunn­skapsbygging på dette området er viktig for næringen slik at eventuell tilpasning i skogbrukspraksis av hensyn til karbonbin­ding og ­lagring blir kunnskapsbasert.

I begrunnelsen legges det vekt på at Aarø, basert på resultatene i oppgaven, er i stand til å kritisere tidligere konklu­sjoner på samme materiale publisert av forskere internasjonalt. – Som master­ student viser dette fremragende analytis­ ke evner. Aarø formidler sto et lett forståe­lig, presist og kort. At hun valgte engelsk som språk reflekterer dagens krav om at masteroppgaven er et forskningsarbeid som skal kunne publiseres internasjonalt, heter det i begrunnelsen.

Utvalget som har vurdert årets masteropp­ gaver er samstemt i sin konklusjon. Det har bestått av representanter fra næringen, for­ valtningen og NMBU. Og foreningen Velg Skog har på grunnlag av det premiert Ida Aarø med et stipend på kr 50 000 for beste masteroppgave i skogfag 2017. Tildelingen ble gjort av landbruksminister Jon Georg Dale, den 16. november.

I tillegg fikk sju andre studenter stipend etter å ha fullført studiet på normert tid. De sju er Birgit Sundbø Hagalid, fra Hjel­meland, Lennart Noordermeer fra Ås, May Britt Haugen fra Snertingdal, Karstein Grongstad Lona fra Ås, Ida Marie Streke­rud fra Rakkestad, Gunvor Grimeland Kol­ ler fra Ås og Bjørnar Johansen fra Oslo.

Les flere saker i Norsk Skogbruk nr 11.