Debatt

Ignorerer EU klimapanelets forslag til skogsatsing?

I Norsk Skogbruk nr. 10–2021, på side 30 står det en artikkel med over skrif­ten: «Er bærekraftig finans bærekraftig skogbruk? لعب روليت حقيقي » I artikkelen går det fram at det i EU er satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med regelverket for bære­kraftig finans. Den har kommet med forslag som skal bidra til beskyttelse av artsmangfoldet og sunne økosystemer. 

Forslaget går ut på: Å begrense hogstflater til mellom 3 og 30 dekar, avhengig av skogtypen. Det skal alltid være 100 meter mellom flatene. 10%–20% av trærne skal spares. All skog som ikke har vært rørt de siste 60 årene skal spares. Hvis EU vedtar dette forslaget, så vil jo det føre til at den fornybare ressursen som skog er, ikke kan stå tida ut (til den er hogstmoden). موقع مراهنات المباريات Det vil føre til tap av verdi­skaping og karbonbinding.

 

FNs klimapanel har fore­slått følgende hovedpriori­teringer når det gjelder skogen i verden:

• Det må hogges fra 50–200 % mer skog, enn det gjøres i dag.

• Det må på skoges et areal på 10 milliarder dekar (like stort som verdensde­len Oceania).

• Det er også nødvendig å øke produksjonen på eksisterende skogarealer.

• Det må gjødsles på god mark. سباق خيول

 

Det forslaget arbeidsgruppa nedsatt av EU foreslår om skogbruk, står i sterk kontrast til det FNs klima­panel foreslår.

Konklusjon må være at skogen som er en fornybar ressurs, må utnyttes opti­malt. I Norge hogges det årlig langt under den årlige tilveksten. Så hogsten i Norge må økes, i tråd med FNs klimapanel sitt forslag til skogsatsing.

Spørsmålet er om EU ignorerer FNs klimapanels forslag til skogsatsing?

Jeg synes spørsmålet er interessant, og håper noen kan svare.

 

Kristian Jørgensen, tidligere skogmester i Gratangen og Lavangen kommuner i Troms

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 12. her.