Debatt

Debatt: Flatehogst eller plukkhogst?

Nationen har hatt eit par innlegg over temaet flatehogst eller plukkhogst. Problemet med denne diskusjonen er at han går for seg på eit nivå av kunnskap som ikkje er tilpassa. Problemstillingane er så bratte og unyanserte at dei unndreg seg ei allmenn interesse.TEKST: JON BOJER GODAL

Plukkhogst er ikkje ein ting, men mange. I dei fleste tilfelle vil det omfatta skjøtsel av skogane med uttak, hogst og stell med heller korte mellomrom.. Eg veit ikkje om det er nokon i det vitskaplege miljøet i Noreg som har forska på dette sidan skogtaksator pro- fessor Johan Bøhmer (som døydde i 1962) var aktiv. Det er dei færraste av oss som har opplevd han.

Les mer om hva jon Bojer Godal mener om dette i Norsk Skogbruk nr 3.