Debatt

Debatt: En pakke for grønn omstilling – men ikke for alle

TEKST: HEIDI FINSTAD, ADMINISTRERENDE DIREKT.R, TREINDUSTRIENSkog- og trenæringen er pekt ut som en viktig driver for grønn omstilling. I 2019 la Regjeringen fram en egen strategi for økt forsknings, – utviklingsog innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringen for å utløse mulighetene. I den grønne omstillingspakken som kom før sommeren var imidlertid to av de viktigste forskningsinstituttene for næringen utelatt.

Les hele innlegget i Norsk Skogbruk nr 9. her: