Aktuelt

Verdikjeden skog og tre savner et klimaløft

Det er ikke bare Trine Skei Grande og Venstre som syntes Statsbudsjettet var
lite grønt. Men i stedet for å kutte klimaskogplantingen som Venstre foreslår, mener
Verdikjeden skog og tre derimot at det må satses på skogen, skal vi nå klimamålene og
utslippsforpliktelsene våre.En samlet verdikjede er enige om at statsbudsjettet for 2017 ikke tar klimautfordringen på alvor og undergraver egne klimamål og forpliktelser. Og det påpekes i en
pressemelding hvordan skogen er en naturlig del av løsningen!
Grønn konkurransekraft
Verdikjeden skog og tre understreker potensialet for økt avvirkning på 25% og hvordan
andre sektorer i næringslivet som prosessindustrien, transportsektoren og byggenæringen anerkjenner skogens rolle i sine Veikart for grønn konkurransekraft.
– Grønn konkurransekraft kommer ikke av seg selv. Det må gis rammebetingelser som øker råstoffutnyttelsen og styrker verdiskapningen i Norge, hevdes det.
Det pekes også på hvordan eventuelle nedleggelser i Norge til og med vil kunne føre til økt produksjon i andre land under andre forhold som kan og økt utslipp av CO2 globalt.
Stortinget må ta ansvar
Derfor ber Verdikjeden skog og tre Stortinget om å sørge for at statsbudsjettet realiserer
muligheten i skog- og trebransjen som gir de gode klimaresultatene. Forlagene til tiltak i statsbudsjettet for 2017 er disse:
– Å fastholde forslaget om økt omsetningskrav for biodrivstoff fra 5,5% til 7% og
at veksten kommer med avansert biodrivstoff som utnytter overskudd av
biomasse og restråstoff i Norge.
– Omsetningskravet utløser investeringer og positive synergier mellom flere sektorer som må spille en rolle for å nå nasjonale klimamål, hevdes det.
– Trappe opp innblanding av biodrivstoff for å nå NTP-målene om 1,7 milliarder liter drivstoff innen 2030.
– Skal man vise vilje til å gjennomføre det grønne skiftet, må planen være mer ambisiøs enn 8,5% innblanding innen 2020, påpeker Verdikjeden skog og tre i denne forbindelsen.
– Å satse på bedriftene som premissleverandør for forskning og innovasjon gjennom å opprettholde Treprogrammet, som sørger for koplingen mellom næringslivet og forskningen.
– For å utvikle de smarte og grønne løsningene, må det satses mer på næringsrettet FoU. Treprogrammet støtter dette som er med å øke bruken av skogsbaserte fornybare ressurser. Grønn konkurransekraft forutsetter
målrettede virkemidler mot områder med utviklingspotensial, påpekes det.
– Styrke Utviklingsfondet for skogbruket, ikke fjerne det. Kravet kommer fra SKOG22 begrunnet med at dette finansierer mindre, men næringsrettede FoU-prosjekter som er viktige for det operative skogbruket.
 – Fjerne flaskehalser på fylkesvegnettet, da transportkostnadene utgjør en vesentlig konkurranseulempe.

– For å utløse mulighetene må infrastrukturen være på plass, heter det.

Verdikjeden skog og tre ber Stortinget vedta et budsjett som utløser skogens muligheter beskrevet i SKOG22 og Veikartene for Grønn konkurransekraft.Verdikjeden skog og tre.