Aktuelt

Ungskogen går rett i fyren

7000 m3 granvirke gikk i Statkrafts fjernvarmefyr i Harstad i fjor. 2000 dekar for ung gran i hht PEFC-standarden er hogd i nærområdet de siste årene. 7000 m3 gran hogd 30 år for tidlig representerer et CO2-tap på 7000 tonn. Lite plantes til igjen. Skogloven krever tilfredsstillende foryngelse etter hogst.Statkraft står på lista over sertifiserte sel-skaper på PEFCs hjemmesider. PEFC inn- førte i begynnelsen av 2016 kravpunkt 14, langsiktig virkesproduksjon, der minste- alder for hogst skal sikre at skogarealenes mulighet for produksjon av trevirke, verdi- skapning og lagring av karbon utnyttes på en tilfredsstillende måte (se tabell). For G14 er minstealder 70 år og for G17 er den på 60 år. Tilfellet i Kilbotn (sak side 4) er mellom 50 og 60 år gammelt, altså er skogen i begge tilfellene for ung i følge PEFC-standarden. I tillegg krever skogloven tilfredsstillende foryngelse etter hogst.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2