Aktuelt

Økt volum, nær uendret resultat

Allskog har som den eneste av tømmeraktørne publisert årsmelding og regnskap innen utgangen av februar. Her framgår det at omsatt tømmervolum økte kraftig etter flere år med nedgang, fra 863 000 m³ i 2020 til 1.027 000 m³ i 2021. Men årsresultatet ligger på stedet hvil, med drøye 10 millioner i pluss i morselskapet.TILFREDS: Allskogs direktør Snorre Fridén Furberg er svært tilfreds med hvordan Allskogs markeds­andel har utviklet seg gjennom 2021.

Allskog er ikke noe spesielt velstående samvirkeforetak, i hvert fall ikke sammenlignet med sine søsterorgani­sasjoner lengre sør. Men fjoråret gir da egenkapitalen et nytt puff i riktig retning. Den såkalt frie egenkapitalen i morselskapet øker fra drøyt 25 til 34 millioner kroner, om årsmøtet 29. april slutter seg til styrets forslag til disposisjoner.

 

ØKT MARKEDSANDEL

Allskogs direktør Snorre F. Furberg åpner årsmeldingen med noen tilfredse betraktninger om markeds­andel: Et løft fra bunnivået i septem-ber 2019 på 58 % til 72 % i desember 2021 er oppsiktsvekkende høyt, skriver han. Tar vi med at tømmerprisen fikk et solid løft ved inngangen til 2021 og at store deler av Allskog-geografien i fjor hadde en ganske så stabil og god vinter, var grunnlaget lagt for et godt avvirkningsår.

Men økningen i markedsandel skyld­es nok like mye økt entreprenørkapa­sitet i Allskogs regi. I årsmeldingen konstateres at selskapet Trønderskog as kom tilbake fra Nortømmer med to lag, og PS Skog og Transport as på Fosen er etablert som ny entreprenør.

 

TAPER FORTSATT PENGER

Vi får også vite at datterselskapet Allskog Entreprenør nå utgjør åtte av de ca. 45 maskinlagene som er i sving for Allskog. Og det er sikkert bra for markedsandelen, men ikke nødvendig­vis for bunnlinjen, Allskog Entreprenør hadde et resultat på minus 4,2 millionerog verdiene ble skrevet ned med 5,8 millioner i 2021. Det framgår også at Allskog Entreprenør står for 15 % av Allskogs driftskapasitet, enkel hode­regning tilsier da at selskapet har tapt rundt 30 kroner pr avvirket kubikk­meter i 2021. Men dette er likevel langt bedre enn i 2020, da selskapet måtte bokføre et underskudd på 7,8 millioner kroner av en omsetning på 24,2 millioner. Og bedre skal det visst bli: Høsten 2021 startet Ole Kjetil Lagaard som ny daglig leder, som alle-rede har vist at han har kapasitet til å snu mye av det negative resultatet for selskapet, får vi vite i årsmeldingen.

 

MINDRE PLANTING OG UNGSKOGPLEIE

Om hogstaktiviteten og tømmersalget var positivt, ble ikke 2021 noe godt år for etablering av ny skog i Allskogs geografi. Det ble som tidligere omtalt rekruttert rundt 70 plantere gjennom Manpower, men det framgår av års­meldingen at disse hadde noe varier­ende arbeidslyst. … noen plantere klarte over 1000 planter hver dag, mens andre ga opp etter få dager, er opp summeringen. Sluttresultatet er at plantesalget gjennom Allskog falt fra 5,2 millioner planter i 2020 til 4,2 millioner i fjor, mens ungskog­pleiearealet ble redusert fra 11 000 daa i 2020 til 7500 daa i fjor.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.