Aktuelt

Norsk Skogrydding – nytt selskap for linjerydding

I fjor vinter falt det mye snø, med det falt det av og til også trær over strømlinjene. Det er viktig å holde traséene ryddige, og for sikre håndteringen av denne prak- sisen i ryddige former, har AT Skog og Viken Skog etablert Norsk Skogrydding.Hogst i områder med kraftledninger gir entreprenører er et ekstra element å ta hen- syn til. Ulike avtaler og praksis med kraftsel- skaper, andelslag, skogeiere og entreprenø- rer rundt omkring fører til mer eller mindre fornøyde maskinførere. Etter det Norsk Skogbruk erfarer varierer denne fra å fun- gere svært godt, der fast personell tar seg av trær som er i befatning med linja, til å være

en ekstra jobb entreprenør må gjøre etter kursing og under oppsyn av kraftleveran- døren, mot et ekstra tillegg. Ikke alle synes tillegget dekker merarbeidet. Å sørge for å holde trærne unna linjene medfører også stort ansvar. Feller en maskinfører et tre på linja, er det store kostnader. Trær som settes igjen etter hogst i nærheten av linja og sene- re blåser ned har også ført til problemer. Og hvem tar ansvaret i de ulike tilfellene? I fjor vinter med mye snø var det en utfordring i flere områder at trær falt over linjene og gjorde folk strømløse. Mer ekstremvær er i vente og da kan det bli ekstra viktig at denne praksisen fungerer på en god måte.

Alt dette vil AT Skog (50 %) og Viken Skog (50 %) sikre klare rammer for når de nå etablerer et nytt linjeryddeselskap – nem- lig Norsk Skogrydding AS. Selskapet skal drive linje- og trasérydding av skog, samt tilhørende tjenester. Selskapet er basert på virksomhet i AT Skog og SB Skog, samt oppkjøp av Agder Linjerydding som med dette eies 100 % av andelslagene, i følge en pressemelding. Selskapet regner med en årlig omsetning på 80 millioner kroner og vil være i drift fra 1. januar 2019.

Les hele Norsk Skogbruk nr 12.