Aktuelt

Mer penger til klimaskogbruk

Solbergregjeringens budsjettforslag styrkes med 10 millioner kroner til klimatiltak i skogbruket, i tillegg bevilges midler til bedre overvåking av mengden jordkarbon i skog. Det er de relativt beskjedne godbitene til skogbruket i Støre-regjeringens tilleggsforslag til Statsbudsjettet 2022.Det er flere milliarder mer til kommunene og halvering av elavgiften i vintermånedene som er de store og kostbare nyhetene i tilleggsproposisjonen som regjeringen la fram 8. november. Og på Landbruks- og matdepartementets budsjett er den dominerende endringen 754 millioner mer i kostnadskompensasjon til bøndene.

Men også skogbruket har altså fått litt, de eksisterende klimatiltakene tettere planting, gjødsling, skogplanteforedling, ungskogpleie og tiltak for å hindre råte skal tilføres 10 millioner kroner mer. I tillegg får NIBIO 10 millioner ekstra til et prosjekt som skal bedre dokumentasjonen av mengden karbon i skogsjorda. Dette skal skje ved å ta jordprøver på et utvalg av Landsskogtakseringen sine prøveflater på skogsmark, heter det.

– En aktiv skogpolitikk er det mest jordnære, det enkleste og rimeligste bidraget til klimaløsningen vi har. Skog som vokser tar opp CO2, og dess mer skogen vokser, dess mer CO2 tar han opp. Aktiv skogskjøtsel med hogst, planting, gjødsling og ungskogspleie gir derfor en stor klimagevinst, samtidig som det gir arbeidsplasser i distrikts-Norge, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i pressemeldingen som følger budsjettforslaget.

– Dette er en god, men forsiktig start for mer aktiv bruk av skogen i klimakampen, kommenterer Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.