Aktuelt

Landbruksministeren er trygg på bærekraftig forvaltning

Nyinnvalgt på Stortinget for SV naturfotograf og filmprodusent Arne Nævra fra Buskerud stilte nylig spørsmål i Stortingets spørretime om hvorvidt skoglovens bærekraftforskrift er god nok for å sikre arter og nøkkelbiotoper. Han henviser til hogst i hjemfylket som skal ha blitt politianmeldt for ulovligheter som «hogst av nøkkelbiotoper og registrert huldrestry». Men sakene skal ha blitt henlagt. Han ønsker en gjennomgang av lovverket for å sikre klare retningslinjer for bærekraftig hogst og hensyn til verneverdig natur.Landbruksminister Jon Georg Dale svarte at han mener skogbruksloven og bærekraftskriteriene sikrer det bærekraftige skogbruket. Han pekte også på skog- og trenæringens rolle i det grønne skiftet og Stortingets vedtak om økt avvirkning i norske skoger. I den forbindelse var han imidlertid også opptatt av at skognæringa tar økt ansvar. – Med økt aktivitet i skogbruket er det også viktig at skognæringa fortsetter med en målrettet innsats på miljøområdet; melder inn skogområde til frivillig vern, setter til side nøkkelbiotoper og kantsoner og sørger for å fjerne hjulspor og kvisthauger fra stier slik at det ikke hindrer ferdsel, påpekte han.

Han var imidlertid ikke redd for at ikke skogeierne var sitt ansvar bevisst, og at dagens lover er gode nok. – I tiden fra tusenårsskiftet fram til i dag har norske skogeiere satt til sides omkring 800 000 dekar med skog som har viktige miljøverdier, som ellers kunne ha gitt god inntekt til skogeierne. Jeg er trygg på at den samla politikken for et bærekraftig norsk skogbruk er god. Dette inkluderer frivillig vern etter naturmangfoldloven – nå forvaltar vi et 10 prosent-mål for det – regler om bærekraftig skogbruk i skogbruksloven og forskrifter etter denne, tilskuddssordningene i skogpolitikken og skognæringen sine egne miljøhensyn gjennom miljøstandard og miljøsertifisering. Dette er et område som styresmaktene følger godt med på, og jeg ser ingen behov for en slik gjennomgang som spørsmålet indikerer. Vi har all mulig grunn til å stole på at skogsektoren i stort forvaltar dette ansvaret godt, og jeg er helt trygg på at om en har aldri så godt regelverk, som jeg mener vi har, kan en alltid risikere at en eller annen ikke holder seg til det. Derfor skal vi ha gode sanksjonsmuligheter. Og det har vi, men her har politiet konkludert med at det ikke er gjort noe ulovlig, svarte Dale.