Aktuelt

Klimaskograpporten: Skogplanting er et effektivt klimatiltak

Det treårige pilotprosjektet «Planting av skog på nye arealer» er nå gjennomført og evaluert. Og rapporten viser at det ble plantet til 6000 daa med gran og at denne plantingen vil sørge for binding av 450 000 tonn mer CO2 i løpet av de neste 85 år, i forhold til vegetasjonen som ville innfunnet seg naturlig.Prosjektet har pågått i perioden juli 2015 til september 2018 i de såkalte pilotfylke­ ne, Rogaland, Nord­Trøndelag (nå Trønde­ lag) og Nordland. Arealer med høy bonitet som ellers ville grodd igjen har blitt priori­tert, men det framgår av evalueringen at det ikke har vært lett å finne egnede arealer. Arealene med høyest bonitet har ofte bety­ delige miljøverdier, i tillegg er det krevende å få opp ny skog på superbonitet om arealene har ligget brakk en stund. Det foreslåes der­ for at kriteriene for utvelgelse endres, slik at også arealer som er kommet lengre i gjengroingsfasen og har noe lavere bonitet blir aktuelle. «Det vil tredoble potensielt areal og forventes å ivareta naturmangfoldet bedre», står det i rapporten.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.