Aktuelt

Et grønt nordisk Davos?

I september går første Nordic Green Business Forum av stabelen i Østersund. Ideen kom da behovet for en møteplass for midtnorsk og midtsvensk næringsliv på tvers av grensene kjentes påtrengende.

 Gunnar Olofsson som har kontakter i begge leire sparket igang samarbeidet og leder det. Målet er å etterhvert få med finnene og danskene også.

Forumet skal avholdes årlig hen­ holdsvis i Jämtland og Trondheim. Her skal forretningsmulighetene til de grønne næringene stå på dagsor­ denen og forumet tar mål av seg å bli en åpenbar møteplass for politikere, gründere, regjeringssjefer, forret­ ningsmedier, forskere, innovatører og investorer. Og i år handler det om skog­ og trebruk. Programmet tar for seg aktivt skog­ bruk, innovasjon og de globale tren­ dene for kapital og investeringer.

– Bærekraftig skogbruk er en forut­ setning for en grønn omstilling som vi trenger for et mer bærekraftig sam­ funn, påpeker den ivrige svensken som også er styreleder i norske Statskog.

Samarbeidet finansieres av delta­ keravgift, medlemsavgift og noe offentlig støtte på svensk side. Med i ledelsen er WoodWorks!, Investinor og Statskog fra norsk side. Og CT Group, SCA og Setra Group på svensk. – Jeg har tro på dette forumet som møte­ plass for tettere forbindelser, utveks­ ling av erfaringer, inspirasjon, ny kunnskap og samarbeid, kommente­ rer Kjersti Kinderås som leder skog­ klyngen i Trøndelag WoodWorks! •