Aktuelt

Dette skal korona-millionene gå til

I forslag til revidert nasjonalbudsjett ble skognæringa lovet en pakke på 50 millioner for å «holde hjula i gang» i skogen. Flere var spente på om den kom fort nok. Nå er forslaget ute på høring med kort frist – 2. juni allerede.I pinsa må alle som har en mening om saken vurdere forslaget om støtte til drift i skogen for å holde entreprenørene i sving og sikre virke til hele industrien. (Det skal være med å hindre at deler av industrien lider av at andre deler av industrien trenger mindre virke.)

Drifter som det foreslås å prioritere tilskudd til er:

– Dyr helmekanisert tynning og sen ungskogpleie (Maks 120 kr/m3 og 75% for drifter som koster mer enn 230,- kr/m3).

– Dyr helmekanisert sluttavvirkning. Det er vindfallshogst for god skoghygiene, rydding for smart treslagsskifte eller kanthogst langs skogsvei eller jorder. 

Det er også kostbare foryngelseshogster der enten selve hogsten eller transporten krever mer tid. Det kan være lukkede hogster eller hogst med lang eller bratt terrengtransport som gjør dem ekstra arbeidskrevende og dyre. Også drifter som krever etappevis transport, for eksempel overgang til lektere kan nå få støtte. 

(Maks 120,- kr/m3 og 60% på den delen som overstiger 160 kr/m3).

– Taubanedrift i bestand med mindre enn 40 m3 pr dekar, i tillegg til allerede gjeldende tilskudd. (80 kr/m3 ekstra).

Meningen er at dette skal stimulere til ekstra aktivitet og tilskuddene gis derfor til drifter som settes i gang etter forslaget kom på banen, nemlig 12. mai. Var du allerede i gang før den tid, blir det ingen ekstra bevilgninger. Og pengene skal betales ut innen 10. november i år. 

Les hele høringsforslaget her: