Aktuelt

Biodrivstoff 2030 – vil redusere utslipp i tungtransporten

En rekke sentrale selskaper og organisasjoner går nå sammen for reduserte utslipp i transportsektoren, gjennom prosjektet «Biodrivstoff 2030» som skal fremme utviklingen av og markedet for bærekraftig biodrivstoff i Norge.– Biodrivstoff 2030 samler aktørene som jobber med biodrivstoff i Norge og løfter frem bærekraftig biodrivstoff som en varig løsning for reduserte utslipp i transportsektoren. I prosjektet skal det arbeides for forutsigbare rammebetingelser og virkemidler for bærekraftig biodrivstoff samt økt innfasing i tråd med myndighetenes mål og ambisjoner. Bærekraftig biodrivstoff er et reelt alternativ i arbeidet for reduserte utslipp i transportsektoren og prosjektet ønsker å bidra med kunnskap i tillegg til å være en tydelig og faktabasert stemme i det offentlige rom, står det i pressemelding fra aktørene.

Disse er forøvrig: Biozin, Circle-K, Drivkraft Norge, Eco-1 Bioenergi, Neste, Olje- og Energisenteret, Perstorp, Preem, Silva Green Fuel, ST1, Treklyngen, Uno-X, og Norsk Bioenergiforening (Nobio). Nobio vil fungere som sekretariat for prosjektet og har leid inn Per Arne Karlsen som prosjektleder, og han sier at gruppa er i dialog med ytterligere selskaper for deltakelse i prosjektet.

Biodrivstoff er allerede i dag en viktig bidragsyter for reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. I 2016 ble det omsatt om lag 423 mill. liter biodrivstoff, tilsvarende 10 prosent av drivstoffet som ble omsatt til veitrafikk i Norge. I følge Miljødirektoratet førte dette til en reduksjon i norske klimagassutslipp estimert til 600 000 tonn CO2. I 2017 ble det i følge tall fra SSB omsatt 668 millioner liter biodrivstoff i Norge, tilsvarende 16 prosent av drivstoffet til veitrafikk. Stortinget vedtok i 2017 at andelen biodrivstoff i veitrafikken skal utgjøre minst 20 prosent i 2020 med et delkrav om 8 prosent avansert biodrivstoff. Regjeringen har samtidig i sin samarbeidsplattform en ambisjon om at 40 prosent av drivstoffet til veitrafikk i 2030 skal være biodrivstoff, står det i pressemeldingen.

– Det blir vår rolle i prosjektet å ta tak i disse målene og ambisjonene, sier Martin S. Kristensen, leder for interimstyringsgruppa og daglig leder i Nobio. – På sikt vil avansert biodrivstoff basert på rester og avfall fra skogen ta en større andel av markedet for biodrivstoff, men for å nå våre mål og klimaforpliktelser vil vi også trenge biodrivstoff fra jordbruksvarer, organiske restprodukter og avfall samt biodrivstoff fra arealer som i dag ikke utnyttes. For hver liter biodrivstoff som fases inn, erstattes en liter fossilt, fortsetter han.

– Flere av selskapene i Biodrivstoff 2030 er i etableringsfasen for norsk produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogråstoff. Det vil være en sentral oppgave å legge til rette for at disse industrietableringene lykkes. Vi har biomasseressursene og etterspørsel etter biodrivstoff i markedet. Vi må heller ikke glemme potensialet for verdiskaping og etablering av norske, grønne arbeidsplasser, sier Per Arne Karlsen, prosjektleder i Biodrivstoff 2030.