Aktuelt

Avskogingen langs kysten går sin gang

Mens den vedtatte etableringen av klimaskog går med sneglefart fortsetter avskogingen 26i kystfylkene for fullt. Fylkesskogmester Stein Bomo i Rogaland har beregnet at hele 270 000 daa skog er tatt ut av produksjon i løpet av de siste ti årene, mesteparten er høyproduktiv granskog.Om dette tallet er riktig vil ambisjonene i den grundig utredete klimaskogsatsingen –inntil50000daanyskogårligi20år–bli mer enn halvert av avskoging. Problemet er bare at mens klimaskogetableringen knapt har kommet i gang pågår avskogingen for fullt.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6