Aktuelt

– Avklaring i løpet av høsten

Etter et drastisk fall i skogplantingen ble foryngelsesplikten skjerpet i den nye skogloven som trådte i kraft i 2006. Men innebærer den plikt til å plante gran på nytt når et skogreisingsfelt avvirkes?Da skogbruksloven ble behandlet i Stortingeti2005vardetbareFr.P.somstemteimot paragrafen som pålegger skogeier å «gjen- nomføre nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillande forynging innan tre år etter hogst». Men i Nationens artikkel uttaler Arne Kristian Borger, skogbrukssjef i Sogndal og Luster, at de aldri vil tvinge skogeiere som ikke vil til å plante gran, selv om det er gran som er avvirket. Dette har reist en diskusjon om hva foryngelsesplikten egentlig innebærer.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6