Ungdom

Investeringsbeslutningen kan komme om et drøyt år

Investeringsbeslutningen for et fullskalaanlegg hos Silva Green Fuel på Tofte tas i desember 2023. Deretter begynner prosjektering og innkjøp, og det første fullskala anlegget vil kunne stå klart i 2025/2026. 



 

TEKST OG FOTO: AUDUN KIPPENES

Gjennom avansert teknologi skal
250 000 tonn CO2 årlig bindes opp
gjennom omgjøring av 800 000 fm3
flis årlig til 100 millioner liter bioråolje.

For å få oversikt over hvilke
effekter dette har på klimaregnskapet,
kreves en fullstendig LCA-analyse
(Life Cycle Analysis) for et
fullskalaanlegg. Dette er ikke blitt
gjort ennå.

Det er CFO, Rune Gjessing og
Operations Manager Joakim Sværen
som forteller dette. De tok imot
skogfagstudentene fra NMBU, som
gjennom Skogbrukerforeningen var
invitert til en omvisning på anlegget
på Tofte. Ungdomsredaksjonen i
Norsk Skogbruk deltok også.

 

AVANSERT TEKNOLOGI
Silva Green Fuel ble etablert av
Statkraft og Södra i 2015 og eies hhv
51 % og 49 %. Den gang var ikke noe
av teknologien de bruker i dag kommersielt tilgjengelig.

Det ble derfor påbegynt bygging av et demonstrasjonsanlegg i 2019. Dette stod ferdig i november 2021 og siden har det blitt
gjennomført mange tester som
verifiserer teknologien.

– Teknologien som blir brukt i dag,
Hydrotermal liquefaction (HTL),
hydrotermisk forvæsking, gjør på 20
minutter det naturen bruker mange
millioner år på. Dette er mulig ved å
manipulere trykk og temperatur under
kontrollerte omgivelser, forteller de to.

Og forklarer videre hvordan HTL-prosessen opererer med et trykk på
250–300 bar og temperaturer over
300° C. Til dagens demoanlegg går
det ved full produksjon med omtrent
et lastebillass med gran- og furuflis
om dagen. De presiserer at flisprisen
ikke er vektlagt i dette prosjektet
fordi det foreløpig handler om testing
av teknologien. For verifiseringen i
demoanlegget går det per nå kun på
flis, men i et fullskala anlegg er det
ønskelig å bruke råvarer av lavere
kvalitet, for eksempel GROT og
røtter.

Ifølge Gjessing og Sværen er fuktinnholdet viktig, fordi HTL-prosessen
bruker vannet i flisa som reaktivt
medium. Derfor leveres flisa med
50 % fuktighet, som er mye mindre strengt enn ved for eksempel pelletsproduksjon, der ferdig pellets har en fuktighet på under 10 %.

 

SNUDD SITUASJON
Anlegget slutter produksjonen ved
det som blir klassifisert som råolje
(crude oil). Derfor er Silva Green
Fuel i samtaler med raffinerier for
videreforedling.

– Oljen som produseres her har rundt 3000 kjemiske
bestanddeler og er et tyngre og mer
komplisert produkt å videreforedle
enn fossil råolje, forteller Gjessing
og Sværen.

 

HÅRETE MÅL

STEG FOR STEG:
Prosessen flis går
igjennom på anlegget;
fra levert flis (t.h.), til
møllet flis, slurry (flis
matet gjennom sikter
og tilsatt kjemikalier)
og til slutt råolje. Til
ca. 1 liter olje går det
med omtrent 3 kg tørr
flis. Foto: Knut
Fjerdingstad, SFG.

Det første målet nå er å kjøre demoanlegget kontinuerlig i 1000 timer to
ganger.

– 1000 timer er en internasjonal standard og klarer man å kjøre
kontinuerlig i 1000 timer uten avbrudd,
er man på et såkalt technology readyness level 7 av 9. Når man er der har
man per definisjon teknologi og systemer som kan oppskaleres kommersielt.

– Dette skal gjøres to ganger for å sikre at vi er på det nivået, utdyper
Sværen. Dit regner han med å
komme i overgangen 2023–2024. Da
skal investeringsbeslutning om en
oppskalering tas.

Under fullskala drift vil anlegget ha
en kapasitet på rundt 100 millioner
liter/år og redusere fossilt CO2 med
250 000 tonn/år. Til dette vil det gå
med ca. 800 000 fm3 flis i året. Til
sammenlikning er demoanlegget
designet til en kapasitet på 4500 liter/
døgn, selv om det ikke produseres så
mye akkurat nå.

– Bedriften har satt seg høye mål,
og HMS er førsteprioritet, sier Sværen
som forteller at de nå har oppnådd
1300 dager uten skade med fravær

– Det er en sterk prestasjon, men det
er viktig å fortsatt jobbe systematisk
og målrettet for å unngå at det skjer
uønskede hendelser, legger han til.

 

NEDSKALERT FULLSKALA

TESTANLEGGET: Høytrykksdelen med faseseparasjon i bakgrunnen. Foto: Knut Fjerdingstad, SFG.

Men hva betyr det egentlig at man
har nedskalert fullskalaanlegg?

– Opprinnelig var planen å oppskalere pilotanlegget direkte til et
kommersielt anlegg, men risikoen ble
vurdert for stor og veien gikk derfor om
et demonstrasjonsanlegg. Anlegget er
designet som et fullskala anlegg, men
nedskalert til den størrelsen det har i
dag, for å redusere risikoen ved oppskalering, forklarer Sværen.

I dag er det ansatt 25 medarbeidere i
teamet som jobber på SGF, men det
skal lyses ut 16 stillinger som
ingeniører og prosessoperatører nå før
jul, for å kunne teste videre i
demoanlegget og starte prosjektering
mot et fullskalaanlegg.

På omvisningen på anlegget får vi
et innblikk i prosessen og utstyret, en
høytrykkspumpe som skaper det
høye trykket, høytrykksdelen og
faseseparasjonen.

Utstyret som er levert er av industriell
standard, med en forventet levetid på
minst 20 år.

– Fullskalaanlegget blir et nytt,
frittstående anlegg med ny infrastruktur. Etter at det er bygget vil det
som nå er demoanlegget fortsette som
et anlegg for videre testing, sammen
med teknologileverandøren, avslutter
Gjessing og Sværen.