Ungdom

Et klasserom i skogen på Jønsberg

1. mars er fristen for å søke på videregående skole, og Jønsberg VGS kan friste med et nytt tilbud. Der kan elevene få dypere kompetanse innen skogbruk, forvaltning og driftsplanlegging i VG2.



Gjennom teori og praktisk arbeid skaper den nye linja en god lærearena for fremtidens skogbrukere. Ved å ta del i hvordan Jønsberg sin skog skjøttes, lærer elevene å vurdere og gjennom­føre behandlingstiltak og de blir invol­vert i alle aspektene ved skogbruk. De får også praktisk erfaring i alt fra ungskogpleie og hogst til vedlikehold av utstyr. Og i undervisningen legges det kontinuerlig vekt på bærekraft og framtidsretta skogbruk.

Fornøyde elever

Håvard Ruud som har fordypet seg i skog, forteller at de er mye ute i skogen og lærer gjennom praktisk arbeid. – I undervisningen lærer vi mye om forvaltning og framtidsretta skog­bruk. Det syntes jeg er interessant å jobbe med. Skog er jo framtida, kommenterer han.
Videre forteller han at de besøker ulike bedrifter: – Vi har også vært på flere utferder. Det artigste hittil var en tur til Stryn, der vi fikk se hvordan de driver skogbruk på Vestlandet. Blant annet lærte vi en del om sitkagran, som vi jo ikke har noe særlig av i Øst-Norge, forteller han.

Utplassering i næringen

Skolen er også opptatt av å koble elev­ene til skogbruksnæringen, derfor er det en utplasseringsperiode i løpet av skoleåret. For mange er dette deres første møte med næringen. Målet med utplasseringen er at elevene får innsikt og erfaringer, i tillegg til å vise ulike muligheter innen skogbruk.
Og Håvard Ruud er fornøyd. – Jeg er utplassert i Glommen Mjøsen Skog. Der har jeg blitt tatt godt imot og får ta del i arbeidshverdagen til de som jobber der. Jeg lærer mye av å være med, og det er en fin måte å kobles opp til skognæringen på, forteller han.

En fordypning for alle

Skoglinja er for alle, både de med og uten forkunnskaper. I VG1 får man grunnleggende kunnskap om skog­bruk. Dette bygges på og fordypes i de påfølgende årene. Med en kombi­nasjon av teori, praksis og utplasser­ing ønsker Jønsberg å gi elevene en unik og fremtidsrettet vei inn i skog­bruket, hevdes det. Videre på VG3 får elevene også mulighet til å få tittelen agronom.
Håvard Ruud anbefaler definitivt skogbrukslinja på Jønsberg: – Absolutt! Vi lærer mye om forvaltning av skogen på en bærekraftig og fremtidsretta måte. I tillegg blir vi koblet godt opp mot skognæringa ved alle utferdene vi drar på og gjennom utplassering. Jeg trives på linja og tror de andre i klassen også gjør det, avslutter han.

Denne saken er skrevet av Ungdomsredaksjonen (U:RED).

Les mer om U:RED her.