Ukategorisert

Regjeringen vil ha innspill til strategier for skognæringen

Regjeringen skal utarbeide to strategier knyttet til skog- og trenæringen: En strategi for stimulering av etterspørselen etter grønne trebaserte produkter (treproduktstrategien), og en strategi for økt forskning, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringen (FoUI-strategien).Landbruks- og matdepartementet åpner for eksterne innspill til arbeidet med skogstrategiene, med vekt på følgende problemstillinger:

– Hva er de viktigste hindringene for grønne trebaserte produkter i dagens marked?

– Hva er de viktigste tiltakene for å stimulere etterspørselen etter slike produkter?

– Hva kan næringsaktørene selv gjøre innenfor dagens rammevilkår?

– Hva er de viktigste utfordringene og tiltak for økt FoUI-innsats i næringen?

– Hva er de viktigste kunnskapsbehovene for å utløse næringens potensial i bioøkonomien?

– Hvordan kan man legge til rette for at ny kunnskap og teknologi blir tatt i bruk i næringen?

Departementet ber om at innspillene er så konkrete som mulig og på maksimalt to A4-sider.
Frist for innspill er 7. februar 2018 til postmottak@lmd.dep.no

Kontaktperson for treproduktstrategi er Arne.Sandnes@lmd.dep.no
Kontaktperson for FoUI-strategi er Gunn-Cecilie-Timberlid.Hundere@lmd.dep.no

Les mer på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet