Industri

Stortingspolitikere engasjert i saken

Royalsaken har ved flere anledninger vært tema blant våre folkevalgte. Både Trygve Slagsvold Vedum og Jenny Klinge (begge Sp) har stilt skriftlige spørsmål til Kommunal­ og moderni­ seringsminister Nikolai Astrup om saken.På spørsmål fra Vedum om stats­ råden var uenig i at det ikke er grunnlag for krav om testing av kled­ ningen, og at produktet kan merkes og omsettes i tråd med gjeldende regelverk og tradisjonelt aksepterte ytelser, svarer Astrup blant annet dette: – Direktoratet for byggkvalitet har etter grundige juridiske vurderinger konkludert med at det er krav til testing. Uansett er det slik at uavhen­gig av krav til testing, var opplysning­ene om brannegenskapene i produkt­ dokumentasjonen til royalkledning feil. Kledningene oppfylte ikke den brannklassen som produsentene selv hadde oppgitt. Jeg er kjent med at flere av de øvri­ge norske produsentene av overflate­ behandlet kledning, har testet brann­ egenskapene og kan dokumentere at disse oppfyller klasse D.

Og på spørsmål fra Klinge om hva departementet mener er det vesentli­ge når man skal vurdere egenskapene til trekledning på hus for å teste brannsikkerhet, om det er hvilke egenskaper og verdier kledningen har når den er montert på vegg og ferdig­ behandlet, uavhengig av hvordan den er ferdigbehandlet, svarer han følgende: – Jeg mener at premisset om at royal­ behandlet kledning og annen kledning i praksis har samme egenskaper når det er montert og ev. etterbehandlet på et bygg, ikke er riktig. Det fore­ligger ingen rapporter som, på gene­relt grunnlag, viser at malt eller beiset trekledning ikke tilfredsstiller klasse D i byggteknisk forskrift.

Testene som Erichsen & Horgen har gjennomført for produsentene av royalbehandlet trekledning, gir ikke grunnlag for en slik påstand. Det fremgår også av disse testrapportene, at den totale varmeavgivelsen fra en royalbehand­ let kledning er vesentlig høyere enn fra en vanlig trekledning med overfla­ tebehandling. I en av rapportene fra testene er det derfor konkludert slik: Dette medfører at en brann i royal­behandlet kledning vil kunne gi høyere varmeutvikling enn de malte kledningene. Dette kan medføre en akselerert vertikal brannspredning. Disse to effektene kan igjen føre til økt varmestråling fra brannen over en lengre tidsperiode enn hva man kan forvente i malte kledninger. Hvorvidt dette er et problem i praksis må undersøkes i storskalaforsøk. Jeg er kjent med at produsentene av royalbehandlet trekledning har satt i gang slike storskalaforsøk. Dette er positivt, og vil gi viktig informasjon.