Stafettpinnen

Biodrivstoff – en avgjørende klimaløsning

Den viktigste klimagassen er CO2, og FNs klimapanel er tydelige på at det er samlet tilførsel av CO2 inn i klimasystemet som avgjør den globale oppvarmingen.Tekst: Martin Kristensen, leder i Nobio

Over to tredjedeler av karbonbudsjettet vårt er brukt opp, og skal vi stabilisere systemet og begrense den globale oppvarmingen til to grader, har vi 250 milliarder tonn karbon igjen. Ved dagens utslippsrate på cirka 10 milliarder tonn i året er budsjettet brukt opp om 15-25 år. For at vi skal klare å bruke mindre enn budsjettert må vi gjøre noe nå, og ikke vente på fremtidens teknologi.

FNs klimapanel (IPCC) er klokkeklare. Alle scenarier for å klare togradersmålet forut- setter økt hogst og bruk av biomasse globalt. 51-200 prosent økning i avvirkningen er en forutsetning i scenariene klimapanelet har utarbeidet i sin femte og nyeste rapport. Bruk av moderne bioenergi må minst femdobles skal vi begrense den globale oppvarmingen til to grader. Begrenses bruken til en femdobling vil det koste 44-78 prosent mer å nå målet. Uansett hvordan man vrir og vender på disse tallene vil fremtidens etterspørsel etter biomasse til fremstilling av en rekke produkter samt energi til kraft, varme og transport være sterkt økende. Bærekraftig skogbruk er en sentral del av løsningen for å erstatte fossile materialer, produkter og energi.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2.