Premium - Plus

Stortingsflertallet vil gi tilskudd til årets planting

Opposisjonspartiene sørger for at det er flertall i Næringskomiteen på Stortinget for å bevilge såkalt friske midler til et tilskudd på kr 1,50 pr plante for å dekke ekstrakostnader ved årets skogplanting.Det ligger dermed an til en lignende ordning som i fjor, men forskjellen er at det denne gang bevilges ekstra midler i revidert nasjonalbudsjett, man slipper å omdisponere penger fra andre viktige skogbrukstiltak.  En annen forskjell er at det i år virkelig blir bruk for midlene, utsiktene til å få inn utenlandsk arbeidskraft er alt annet enn lyse, i hvert fall til vårsesongen.

Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV sikrer flertall for tilskuddet og deres representanter i Næringskomiteen har sendt ut en felles pressemelding. – Millioner av skogplanter som ellers kunne blitt kastet reddes nå, samtidig som ungdom kan få arbeidserfaring, selvtillit og inntekt, heter det her.

I skogbruket blir dette naturligvis godt mottatt, organisasjonene har arbeidet hardt for å få dette vedtaket. Det er da argumentert med at merkostnadene til opplæring og oppfølging av norsk arbeidskraft beløper seg til rundt 3 kroner pr plante. – Ordningen innebærer at denne kostnaden deles omtrent likt mellom skognæringa og fellesskapet over statsbudsjettet. Dette er et eksempel på et offentlig-privat samarbeid som er klokt både for å få sysselsattledig norsk arbeidskraft, sikre framtidig verdiskaping og binding av CO₂ i skogen, sier direktørene Arne Rørå i Norskog og Per Skorge i Skogeierforbundet i en felles pressemelding.

Og for aktørene rundt i landet som nå er i ferd med å rekruttere arbeidskraft til årets plantesesong er dette gode nyheter. – Skogeierne får nå også i år mer igjen for å plante selv, i fjor tok de unna rundt en million planter, sier Sverre Holm, skogkultursjef i Glommen Mjøsen Skog. Men han legger ikke skjul på at det fortsatt blir en utfordring å få ut alle plantene som skal i bakken i vår. – Vi skal ha ut 8,5 millioner planter og pleier å ha inn 200 utenlandske skogsarbeidere. Å erstatte disse med norske er en kjempeutfordring. Vi hadde i fjor rundt 200 henvendelser fra folk som var interessert i å plante. Bare en liten andel kom seg til skogs og vi endte med rundt ti som plantet hele sesongen, sier Holm.

Han forteller videre at de har tatt grep for å forlenge vårsesongen. – Vi har gjort avtale med planteskolene om at en del planter tines opp senere, slik at vi i hvert fall kan holde på ut den første uka i juli. Dermed kan vi nyttiggjøre oss skoleelever og studenter noen uker. Vi som jobber i Glommen Mjøsen tar også mål av oss til å sette ut en halv million planter selv, sier Holm.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4-2021