Klima, natur og miljø

Foreslår skjerping av foryngelseplikten

Som varslet i Hurdalsplattformen fremmer regjeringen nå forslag om å skjerpe foryngelsesplikten. Departementet foreslår nå at det må innhentes tillatelse fra kommunen for å skifte fra barskog til lauvskog, og at bare «dei treslaga som utnyttar veksttilhøva på veksestaden best» skal telles med når det skal kontrolleres om foryngelsesplikten er oppfylt. 

Det framgår av høringsnotatet fra Landbruks- og matdepartmentet at det er nedslående resultater fra den såkalte resultatkontrollen som er bakgrunnen for endringsforslaget. Her framgår det at NIBIO i 2019 fant at 22% av det kontrollerte arealet ikke var forynget i tråd med reglene, mens 38% av feltene tilfredsstilte lovens minstekrav, men hadde lavere plantetall enn anbefalt i tabellen i forskriften. Det er med andre ord bare 40% av de kontrollerte feltene som er forynget i tråd med anbefalingene.

Og regionalt er situasjonen enda verre. «For noen fylker på Vestlandet er andelen hvor foryngelsesplikten anses som «ikke oppfylt» på rundt 50 %», heter det. Men det understrekes også at selv om den prosentvise andelen «ikke tilrettelagt» foryngelse er høyest for fylkene langs kysten, har skogfylkene langt større arealer med utilfredsstillende tilstand, målt i absolutte tall.

Og departementets oppskrift er altså å endre noen av paragrafene i Skogbrukslovens bærekraftforskrift. Det gjøres nå klart at der det har vært hovedsakelig barskog før hogst skal det ikke være tillatt å satse på lauvskog uten å innhente tillatelse fra kommunen. Og en slik tillatelse må innhentes innen ett år etter hogst.

I tillegg kommer det en innskjerping av hvilke trær som skal telles med når man vurderer om kravet til tetthet i foryngelsen er oppfylt: «…bare treslag som er tilpasset voksestedet og som kan gi en tilfredsstillende produksjon av virke, både når det gjelder volum og kvalitet, kan telles med under minste lovlige plantetall både når det gjelder naturlig foryngelse og planting», heter det her. Men det understrekes samtidig at dette ikke endrer kravet et annet sted i bærekraftforskriften om å tilstrebe 10% lauvtrær i foryngelsen. Disse skal bare ikke telle med når det skal vurderes om foryngelsen er tilfredsstillende.

Selve tabellen med minstekrav og anbefalt plantetthet er ikke endret (se under). Ingen kan derfor bli slått i hodet med skogbruksloven om de kan fremvise 100 planter pr daa på bonitetene G14- G17, der mye av landets skogproduksjon foregår. Endringsforslaget ble sendt på høring 29. august med høringsfrist 29. november.