Skogselskapet

Et mer nyansert skogbruk

Skogselskapets jubileumsmarkering besto ikke bare av middag med taler og prisutdeling. Programmet besto også av en skogdag i Oslo kommunes skoger, der lukkede hogster og en mer nyansert skogskjøtsel sto i fokus. 

Bymiljøetatens marsjordre fra politikerne er å omdanne en skog på 170 000 daa, som i utgangspunktet er preget av tradisjonelt bestandsskogbruk, til en skog med mer kontinuitet. Dette skjer på ulike måter, eksempelvis langt mer bruk av lukkede hogster, satsing på flere treslag og forlenget omløpstid. Det er lett å avfeie dette opplegget med at «det er enkelt nok når man ikke behøver å drive lønnsomt». Men befaringen, som inneholdt en rekke stopp i Maridalen og traktene rundt Sognsvann, viste at en alternativ skogskjøtsel som samtidig ivaretar skogens produksjonsevne, er mulig å få til på flere skogtyper enn det man tidligere har ment. Og uttaket av tømmer i kommuneskogen er på vei opp.

– Det er aksept for å utnytte ressursen om vi bare gjør det på en måte som samtidig ivaretar hensynet til friluftslivet og det biologiske mangfoldet, sa seksjonssjef Knut Johansson

 

Les mer fra Norsk Skogbruk Nr 11