SERIE: Klimaoptimalt skogbruk

Bruk skogfondet og skattefordelen

Mer kunnskap om egenøkonomien får også skogeiere som tar praktiske kurs i
skogfond. Nylig holdt Skogselskapet i Oslo og Akershus et slikt kurs for over 100
deltakere. Det ser ut til å trengs. Kursholder Håvard Midtskogen forteller at det 1.
januar i år stod over 2,5 milliard kroner ubrukt i skogfond, noe som rett og slett er
investeringsmidler til egen skog for skogeierne. Og for de som har glemt det er
fordelene først at du slipper å betale skatt av pengene du avsetter. Det kan være
mellom 5%-40% av totalt utbytte ved hogst. Så får du igjen lov til å bruke 85% av
pengene skattefritt på skogtiltak i egen skog. Bare 15% betaler du din vanlige
skattesats av, resten kan trekkes fra på skatten som en vanlig utgift. Og skogfond kan
altså brukes på ungskogpleie– som gir en velpleid skog med både større økonomisk
verdiskapning og et bedre klimaregnskap

 

Les hele Norsk Skogbruk Nr. 11 her