Politikk

Revidert nasjonalbudsjett: – Skuffende og provoserende

Regjeringen fulgte ikke opp stortingsvedtaket om å friske midler til skogplanting i Revidert nasjonalbudsjett. I stedet foreslås et tilskudd på kr 1,20 pr plante, finansiert ved omdisponering av inntil 40 millioner opprinnelig avsatt til veier og kaier. Dette synes Per Skorge i Skogeierforbundet er skuffende og provoserende. 

Samtidig med framleggelsen av Revidert presenterte LMD også et forslag til forskrift, med en høringsfrist til 21. mai. Forskriften er temmelig lik fjorårets, tilskuddet skal utbetales til skogeiere som planter selv, eller til «skogeierandelslag og andre aktører med tilsvarende sentral rolle i skogbruket». Men dette skal altså finansieres ved hjelp av midler som allerede er bevilget til skogbruket, ikke ved noen ny bevilgning. Og tilskuddet gjelder bare vårplantingen, ikke alle planter som blir satt ut i år.

Skogeierforbundets direktør Per Skorge er oppgitt over dette. Han sier bransjen nå har nedlagt et stort arbeid med å rekruttere norsk arbeidskraft, og at det er tegnet kontrakt med svært mange ungdommer. Skorge synes det er skuffende og overraskende at regjeringen ikke synes å verdsette denne innsatsen. Men han vil selvsagt følge saken videre, både overfor Finanskomitèen som har frist for innspill til Revidert allerede på den inneklemte fredag 14. mai, og overfor opposisjonen på Stortinget som gikk høyt på banen med penger til planting allerede for en måned siden. Også forskriften om tilskuddet er på høring, her er fristen 21. mai.

Norskogs næringspolitiske sjef Benthe Løvenskiold er noe mer avslappet i forhold til regjeringens framlegg. – Jeg tar det for gitt at stortingsflertallet i et valgår følger opp sine løfter, sier hun. – Og det viktigste for oss er tross alt at vi vet det blir et tilskudd som tar en del av merkostnadene vi nå pådrar oss, sier hun.

Og selv om utspillet fra Ap, Sp, FrP og SV definitivt ble tolket slik at det skulle komme såkalt friske midler, er ikke dette eksplisitt uttrykt i vedtaket som Stortinget gjorde 14. april. Det lyder: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert statsbudsjett legge frem en ordning med tilskudd til planting av trær. Ordningen skal omfatte hele plantesesongen 2021 og utformes etter modell fra ordningen i 2020 med et tilskudd på kr. 1,50 per plante.»

Endelig behandling av Revidert nasjonalbudsjett i Stortinget skjer ikke før 18. juni. Men behandlingen i Finanskomitéen vil trolig før det avdekke hvor det bærer. Og uansett kan altså de som nå planlegger eller organiserer planting regne med minst kr 1,20 pr i tilskudd.

 

SKUFFET: Per Skorge er skuffet over at regjeringen ikke verdsetter den store innsatsen skogbruket nå gjør for å få norsk ungdom ut i skogen.