Klima, natur og miljø

Europas skogeiere kritiserer EUs Skogstrategi

Europeiske skogeierorganisasjoner er svært bekymret for utviklingen av EUs skogpolitikk og samlet seg om en deklarasjon om skogstrategien, etter et møte i begynnelsen av oktober. 

Her var også Skogeierforbundets styreleder Heidi Hemstad og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Ellen Alfsen med.

Notatet uttrykker en felles støtte til å imøtekomme EUs mål og vilje til å bidra. Men en skuffelse over hvordan EUmener bidraget skal være. – Europeiske skogeiere støttet helhjertet en ny skogstrategi for den europeiske grønne given. Vi trodde det var nødvendig for å bidra til skogbrukets flersidige rolle og kunne adressere utfordringene og mulighetene i sektoren for å nå målene i den grønne given. Men det som kom i juli i år er en stor skuffelse, skriver skogeierne i deklarasjonen.

 

DEKLARASJON: Her undertegner Heidi Hemstad en deklarasjon som kritiserer EUs nye Skogstrategi – et samlet opprop fra Europas skogeiere

HVA ER BÆREKRAFTIG SKOGBRUK?

Deklarasjonen viser hvordan strategienikke harmonerer med virkeligheten. – Hele strategien baserer seg på at utviklingen for bærekraftig skogbruk i Europa går feil vei. Men skogbruket har gått i riktig retning de siste tiårene, hevder skogeierorganisasjonene her. Og utdyper: mer enn 43 % av arealet er dekket av skog, denne tar opp en tidel av utslippet fra andre sektorer og stadig mer skog er tilrettelagt for biodiversitet og friluftsliv. Sist, men ikke minst påpeker skogeierne hvordan økonomien i sektoren utelates i strategien. Det understrekes hva sektoren betyr for fornybare produkter som er ønsket, blant annet som karbonlagre i bygg, men også hva den betyr for verdiskapning og sysselsetting; – 2,6 millioner mennesker arbeider i skog- og trenæringen i Europa.

Heidi Hemstad, styreleder i Norges Skogeierforbund kommenterer det slik: – Europa har gått foran når det gjelder bærekraftig skogbruk, ikke minst gjennom arbeidet i Forest Europe og gjennom miljøsertifisering av skogen. Skogpolitikken må bygge på disse erfaringene framover..

EN OPPSKRIFT I HELE EUROPA

Kritikk mot skogstrategien har kommet fra flere hold. Mange av EUs medlemsland og EU-parlamentarikere har sammen med skogeierorganisasjoner opplevd at deres synspunkter har blitt ignorert av EU-kommisjo-nen. – Ikke minst har EU-kommisjonens omtale av bærekraftig skogbruk, og troen på at samme oppskrift bør brukes på all skog i Europa, blitt kraftig kritisert, erfarer Ellen Alfsen i Skogeierforbundet, som arbeider med disse internasjonale spørsmålene.Hemstad kommenterer det slik: – Modellen «One size fits all» passer ikke på skogbruket. Nordisk skog har andre behov og må behandles på en annen måte enn skogen i Sør-Europa. Dette har ikke EU-kommisjonen tatt inn over seg.

På møtet i Wien undertegnet Hem-stad en deklarasjon/et opprop, som blant annet sier følgende (Kilde: Skogeierforbundet):

• Vi må vekk fra olje, kull og gass, og over på bioøkonomi, der skogsrå-stoff spiller en viktig rolle.

• Skogeierne har i mange år jobbet med økologisk, sosialt og økono-misk bærekraftig skogbruk. Vi må bygge på de erfaringene vi har, og unngå unødvendige restriksjoner og byråkrati.

• Fakta må legges til grunn for poli-tikken.

• Dersom samfunnet ønsker at sko-gen skal bidra med økosystemtje-nester, må de også verdsette disse tjenestene økonomisk og betale for dem.

• Skogpolitikk er det enkelte med-lemslands ansvarsområde. Dette må EU-kommisjonen respektere.

 

 

 

Les hele Norsk Skogbruk 10 her