Økonomi og marked

Over toppen

Skognæringa har samlet sett vært en koronavinner, og markedssituasjonen er fortsatt god. Men fremtidstroa er mer nøktern.

 Det uttrykte sjeføkonom i NHO Øystein Dørum (bildet) på webinar om markedet i regi av Treindustrien nylig. Han har spurt medlemmene både om utsiktene for omsetning, investeringer, arbeidskraft og pris­ økning fremover. I koronaeffektenes etterdønninger.

 

Prispresset har vi alle opplevd, og grunnene er flere, men særlig dyre innsatsfaktorer og transport presser prisene godt over prisveksten ellers. I tillegg kommer høy etterspørsel og etter hvert mangel på arbeidskraft. Og så har smittevernhensyn gjort produk­ sjon mindre effektiv. Det er resultatet av markedsendringene vi har sett under korona, både «den store vridningen» og lav rente som verktøy mot krisen.

 

– Den store vridningen verden over har ført til mer handel av varer enn tjenester, mer hjemme enn ute og mer på nett enn fra butikk. Det har skapt et sterkt press på råvarer og produksjon (som i tillegg har vært rammet av smittevernregler) og stor transportøk­ ning. Resultatet er høye råvarepriser, vareknapphet og dyr transport. Opptil fem ganger så dyrt for en kontainer fra Kina til Europa. Det forteller Dørum om mekanismer som har virket inn på at treprodukter har vunnet på korona­ krisen.

 

I tillegg har tre som byggevare dratt fordel av at rentesenkning ble brukt som verktøy for å stimulere økonomi­ en. – Vi har sett en byggeboom grun­ net lavere renter som svar på krisen. Boligprisene har gått til værs – veksten i fjor var den høyeste på 16 år og det trigger boligbygging og dermed økt behov for materialer. Legger vi på bil­ leangrep både i Kanada og Europa, så blir trevareprisen på Chicagobørsen firegangern, forklarer Dørum som ser mindre prisimpulser nå og fremover. Det gjør også hans medlemmer i bygg­ og anleggsbransjen. Undersøkel­ ser Dørum har gjort tyder på en nøk­ tern tilnærming fremover. – Markeds­ situasjonen er god nå, fremtidstroa er moderat, sier Dørum. ربح مجاني Driverne over sørger for dette. 77 % av de spurte oppgir dyrere innsatsfaktorer og 29 % peker på dyrere frakt. Og mange av disse er i bygg og anlegg, byggemestere og industri. Forventede rentehevinger forsterker dette bildet. العاب ربح مال حقيقي – Det kommer en rente­ heving nå i september, og neste vil komme i desember. Det løfter låne­ kostnadene med 30 % for de mest belånte. Og det stopper ikke der, ren­ ten skal videre opp kanskje rundt 1 %. Det betyr en dobling noe som vil føre til at boligprisveksten vil dabbe av og dermed også boliginvesteringene, mener Dørum som også forventer en lavere marsjfart på offentlige investe­ ringer fremover.

 

På spørsmål om omsetningsforvent­ ningene fremover, svarer 70 % at de allerede er, eller vil være tilbake til før­ koronanivå innen utløpet av 2021. Særlig sjøfart og vareproduserende industri, men det er stort strekk i laget. العب روليت اون لاين Det er også en del bedrifter som vil øke investeringsnivået fremover, som kan være med å øke etterspørselen etter bygg og anlegg. Og etter ned­ bemanninga tidlig i koronaperioden, ser Dørum nå mangel på arbeidskraft, både på grunn av reiserestriksjoner, men særlig økt aktivitet.

 

Økonomene spår også en liten opp­ sving i etterspørselen – såkalt «opp­ demmet etterspørsel» fordi folk har brukt mindre og spart mer under korona. Men Dørum er ikke alene om å tro at denne ikke vil kompensere for tapet i starten av pandemien. Det regnes som tapt for alltid. •