Økonomi og marked

Glommen Mjøsen tar markedsandeler

Glommen Mjøsen Skog sto for nesten 29 prosent av tømmeromsetningen her i landet i fjor. Året før hadde skogeierandelslaget snaut 27 prosent av markedet. العب بلاك جاك

 Glommen Mjøsen er landets største tømmerkjøper og omsatte ifølge tall­ene fra Landbruksdirektoratet 3,1 millioner kubikkmeter tømmer i 2020, 30 000 kubikkmeter mindre enn året før. 2019 var da også et rekordår, og alle kjøperne vi har med i vår oversikt omsatte et lavere volum i 2020 enn i 2019. Unntaket er grup­pen «Andre kjøpere» som økte med 13 000 kubikkmeter.Landets nest største kjøper av tøm­mer fra skogeierne er Viken Skog.

Viken hadde 19,5 prosent av marked­et i 2020 noe som er 1,8 prosent­enheter lavere enn i 2020. لعب بينجو Etter å ha økt sin markedsandel i flere år på rad, gikk nå Nortømmer tilbake med en prosentenhet og endte på 14,9 prosent i 2020. De andre kjøp­erne har mindre eller ingen endring i andel av tømmermarkedet.Tabellen på neste side viser tømmerkjøpernes markedsandel i landets 18 regioner. For 2019 er disse regionene sammenfallende med fylkene vi hadde da. For 2020 har Norsk Skogbruk gruppert kommunenei nye regioner som tilsvarer nesten de samme områdene, men slik at ingen regioner krysser dagens fylkesgrenser. قوانين لعبة بوكر Det medfører at enkelte kommuner regnes inn i forskjellig region i 2019 og 2020. Tallene på regionnivå for 2019 og 2020 vil derfor ikke være direkte sammenlignbare. Se fotnote under tabellen for spesifika­sjoner av «overløpende» kommuner.

Se alle figurene i Norsk Skogbruk nr 3 her.