Industri

Pyrolysefabrikk kan bli god symbiose

Vows forretningskonsept er en pyrolyseindustri som skal lage biokarbon som reduksjonsmateriale til metallurgisk industri, biogass til energi og biokull til jordforbedring i landbruket.  

Vow som vil inn på Treklyngen og
gjerne samarbeider med Billerud,
kan også gjerne ta imot biproduktene
deres, til sine pyrolyseprosesser.

 

KJEMPEMARKED
Direktør i Vow Green Metals Cecilie
Jonassen tok over mikrofonen etter
Kure på Treforedlingsforum. Hun
kunne fortelle om et kjempestort
marked i metallindustrien, som
trenger karbon som reduksjonsmiddel.

– Bare i Norge brukes det 1 million
tonn fossilt kull og koks som reduksjonsmiddel i metallindustrien som
produserer silisium (Si) og ferrosilisium (FeSi). Det står for rundt 5 %
av all CO2 Norge slipper ut. Ett tonn
biokarbon kan erstatte 3,6 tonn fossilt CO2-utslipp.

Dagens bruk av fossile
reduksjonsmidler kan erstattes av
mellom 550 000 og 750 000 tonn
biokarbon, noe som kan gi et pent
klimaregnestykke, viser Jonassen.

klimaregnestykke, viser Jonassen.
Videre kan hun fortelle at i Europa
er det snakk om at det brukes 56
millioner tonn kull i metallindustrien,
og på verdensbasis over en milliard
tonn (mest i Kina). Dette står for
rundt 10 % av klimautslippene i
verden.

– Blant disse kan riktignok
en del bruke hydrogen som
reduksjonsmiddel, men en del er altså
avhengig av å bruke karbon, legger
hun til.

 

KAMP OM BIOMASSEN
– Vi ville trenge 560 Follum’er for å
serve bare 10 % av det europeiske
markedet, smiler Jonassen. For Vow
skal bare lage 10 000 tonn årlig i
første omgang og har en avtale med
Elkem.

– Men vi ser på utvidelser som
kan doble produksjonen. Hun viser
at Elkem, som slipper ut 2,6 millioner
tonn CO2 årlig, har ambisjoner om å
kutte 40 % av sitt fossile kullforbruk
innen 2031 og være karbonnøytral i
2050. Og de er ikke alene i
metallindustrien, der flere store
selskaper har liknende ambisjoner.
Det er mye biokarbon …

– Så som
dere skjønner er det ikke nok
biomasse til alt dette og det vil bli en
kamp mellom de som skal bruke
biokarbon i sin produksjon, påpeker
Jonassen. Da er det bare å lete med
lys og lykter etter alt råstoff som kan
brukes.

 

KAN OGSÅ BRUKE SLAM
– I dag brukes det flis og noe trekull.
Det er kjent. Det nye hos oss er at vi
bruker rivningsvirke, vi har en avtale
med Lindum avfallsselskap i Drammen
allerede. Nytt er også at vi pelleterer
produktet for å gi det bedre holdbarhet og lavere tap i produksjonen,
forteller Jonassen. Videre skal Vow
også kunne bruke rester fra
industrien

– kanskje fra Billerud, og
furu andre ikke vil ha. I tillegg vil de
bruke annet bioavfall fra landbruket
som for eksempel halm, men også
matrester fra husholdninger og rett
og slett slam. Alt med karbonforbindelser.

Selv om hovedproduktet til Vow
blir biokarbon, er også gass et av
produktene. Og selvsagt har siste års
utvikling i gassmarkedet gjort regnestykkene for Vow mer lønnsomme.
– Bare i EU brukes 1000 TWh årlig.
Og Jonassen ser at markedet hos
europeisk industri er stort. Hun har
også stor tro på avsetningsmulighetene for biokull.

– Dette kan brukes
som jordforbedring, gjødselprodukter
og å gjenvinne fosfor. En av de få
måtene å gjøre det på, sier Jonassen.