Forskning

Norsk-tysk samarbeid om kjemikalier fra skog

På grunn av sin kjemiske sammenset­ ning, er biomasse fra lignocellulose et lovende fornybart råstoff for produk­ sjon av ulike kjemikalier. Produksjo­nen av mikrobielle lipider fra ligno­ cellulose sukkeret har fått stor oppmerksomhet de siste fem årene, og kan gi gode forretningsmuligheter. 

LIGNOLIPP er et prosjekt finansi­ert av Norges forskningsråd og det internasjonale programmet «Bio­economy in the North». Her vil NMBU sammen med flere partnere fortsette å utvikle samproduksjon av lipider og kitin og kitosan ved sopp­ gjæring av lignocellulosematerialer. Der kitosan kan bli nøkkelen til øko­nomisk suksess.

Mikrobielle lipider produseres av oljeproduserende muggsopp som under næringsfattige forhold er i stand til å akkumulere opptil 80% lipider fra tørr biomasse. Fettsyrepro­ filen av mikrobielle lipidene likner på essensielle fettsyrer i planteoljer, de kan også likne verdifull fiskeolje.

Mikrobielle lipider er et lovende råstoff for høyverdige lipider for næringsmiddelindustrien, fôrindus­ trien og for kjemisk industri, samt som lavverdige lipider for biodiesel­ industrien. Foreløpig er ikke den mikrobielle lipidproduksjonen kon­ kurransedyktig med produksjonen av vegetabilske oljer fra landbruket, som har en betydelig lavere markedspris.

LIGNOLIPP hypotese er at produk­ sjonen av mikrobielle lipider fra lig­nocellulose sukker kan bli økonomisk lønnsomt dersom prosessen også til­ later produksjon av kitin og kitosan. Å benytte den oljeproduserende Zygomycetes­muggsopper til lipid­ produksjon fra sukkeret i lignocellu­lose, gir mulighet for tilleggsproduk­sjon av viktige biopolymerer som kitin og kitosan i tillegg til lipider. Kitosaner er blant de mest allsidige og lovende funksjonelle biopolymerer, med overlegne materialegenskaper og interessante biologiske aktiviteter. Siden etterspørselen etter kitosan er større enn den nåværende globale kitosanproduksjonen fra tradisjonelle kilder, gir dette gode forretningsmu­ligheter for kitosaner fra nye kilder.

LIGNOLIPP blir gjennomført i et tett samarbeidet mellom forsknings­ partnerne Norges miljø– og bioviten­ skapelige universitet (NMBU), Norsk forskningssenter (NORCE), selskape­ ne Biosentrum og Borregaard fra Norge og forskningspartner Universi­ ty of Muenster (WWU) og selskapet Bex­Biotec fra Tyskland.

Kilde: Forskningsrådet

 

Les også: Gull i avfallet fra industrien

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 9. her