Forskning

EU-prosjekt for lønnsom og bærekraftig skogskjøtsel

NIBIO er leder for EU-forskningsprosjektet TECH4EFFECT, der kunnskap og teknologi skal gi en mer effektiv skogskjøtsel.Bioøkonomien og det grønne skiftet fordrer økt bruk av biomasse fra skog. Løsningen på denne utfordringen er å bedre tilgangen til tømmerressursene, øke trærnes vekst, samt ytterligere forbedringer i hogst, skogs- kjøtsel og forretningsmodeller. I løpet av de neste fire årene skal det europeiske fors- kningsprosjektet TECH4EFFECT bidra til nettopp dette: Å øke tilgangen til skog- ressursene, samtidig som miljøbelastnin- gen av hogst blir redusert.

Horizon 2020-prosjektet TECH4EFFECT skal blant annet utvikle et eget nettbasert verktøy for innsamling, systematisering og sammenligning (“benchmarking”) av hogstmetoder mellom de ulike europeiske landene. Et slikt verktøy vil gi et solid grunnlag for en kunnskapsbasert skogs- kjøtsel.

Selve tømmerhogsten er den mest kost- nadsintensive og energikrevende delen av skogbruket, og den delen som gir størst belastning for andre økosystemtjenester fra skog. Små forbedringer i måten vi høster skogen på kan gi store besparelser i kostnad- er, arbeidstid og energiforbruk.

– Teknologiutviklingen i skogbruket går ikke på langt nær så raskt i dag som tidli- gere. Vi er nødt til å øke satsningen på kunn- skapsbaserte løsninger, ikke minst når det gjelder mer effektiv hogst, forklarer Rasmus Astrup, forskningssjef ved NIBIO og koor- dinator for TECH4EFFECT-prosjektet. TECH4EFFECT åpner for muligheten til å revolusjonere måten tømmerhogst drives på i Europa, ved å ta i bruk kunnskapsba- serte og nettbaserte verktøy som sammen- ligner hogster over hele Europa og på en enkel måte plukker ut de beste hogstmetod- ene. Hogstmaskiner og lassbærere genere- rer store mengder data, data som lett vil kunne danne grunnlaget for bedre og let- tere tilgjengelig beslutningsstøtte, heter det i pressemeldingen fra NIBIO.

NIBIO har koordineringsansvaret for TECH4EFFECT-konsortiet, som består av ni forskningsinstitutter og universiteter, tre industrielle partnere, samt sju små- og mellomstore bedrifter. Foruten NIBIO er Stat- skog og Norskog norske deltakere i TECH4EFFECT.