Forskning

Ressursgrunnlag for 40 % innblandet biodrivstoff i Norden

Norden har ressurser nok til å kunne besørge egen innblanding på opptil 40 %, mener forskere ved NMBU. Men storproduksjon av skogsbasert biodrivstoff får konsekvenser for flere i verdikjeden. Papirindustrien og fjernevarmesektoren vil oppleve økt konkurranse om råstoffet, – noe skogeierne igjen vil tjene på.page30image31396928TEKST: ERIK TRØMBORG, TORJUS F. BOLKESJØ, EIRIK O. JAASTAD OG PER KR. RØRSTAD, NMBU

 

Skal Norge og Norden lykkes med å nå politiske biodrivstoffmål trengs det svært mye biomasse, og trevirke vil være det viktigste råstoffet hvis dette biodrivstoffet skal produseres her. En storskala skogbasert biodrivstoffsatsing vil være positivt for de fleste i skogverdikjeden, men ikke for alle.

Skogindustrien i Norge og Norden er inne i en brytningstid. Produsenter av trykkpapir sliter med lave marginer, mens det er relativt gode tider for trelast-, masse- og emballasjepapirprodusenter. Skal vi dømme etter investeringsplanene i Sverige og Finland er det fortsatt stor optimisme i den nordiske skogsindustrien. På toppen av dette har myndighetene i alle de nordiske landene uttrykt store ambisjoner for biodrivstoffbruk i transportsektoren. Skal dette biodrivstoffet produseres i Norden vil trevirke og skogråstoff være det viktigste råstoffet. I denne artikkelen viser vi vi hvilke implikasjoner en mulig storskala satsing på biodrivstoff vil ha på verdikjedene i skogsektoren.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2.

Les også del 1 i serien i Norsk SKogbruk nr 1.