Debatt

Plattform for utveksling av beste praksis i Europa

Prosjektet ROSEWOOD4.0 lanserer nå en kunnskapsplattform der beste praksis og innovative digitale løsninger blir presentert. 

TEKST: OLA ROSTAD, DAGLIG LEDER TRETORGET

 

KUNNSKAPSPLATTFORMEN VIL BYGGE bro mellom innovatører, forskere, teknologileverandører og fagfolk som kan dra nytte av nye metoder og ny teknologi. Plattformen inneholder faktaark, videoer, tilleggsmateriell og kontakt­informasjonen til organisasjonene som har utviklet de for­skjellige løsningene. Underliggende er at en beste praksis innen skogforvaltning fra ett land kan være nyttig og anvendelig i et annet land, og omvendt.

PORTALEN ER EN «one-­stop shop» som forenkler deling av kunnskap om bærekraftig, effektiv og datadrevet forvaltning av Europas skoger. Den er gratis å bruke, har et brukervennlig grensesnitt og flerspråklige søkealternativ. Den bør være enkel å finne hvis man søker opp Rosewood network på nettet.

NORGE ER FORELØPIG representert med elleve eks­empler i plattformen. Dette er Kvinner i Skogbruket, Den digital skogskolen og Skogkurs generelt, bruk av droner i undervisningen ved Solør Videregående skole Sønsterud, Skogfond, Landskogtakseringen, Tenk Tre, Smart Forest, Velg Skog, FeltGis og ALLMA. De Norske beste praksisene har blitt mottatt med stor interesse fra flere europeiske land, og flere av dem har blitt presentert i ulike samlinger for deltakerne i prosjektet.

ROSEWOOD 4.0 ER et europeisk prosjekt. Det er en videre­føring av et nettverk som allerede var etablert gjennom et tidligere prosjekt. Totalt 19 europeiske land deltar i dette to­årige prosjektet, som avsluttes sommeren 2022. Prosjekt­deltakerne er delt inn i fem arbeidsgrupper etter geografisk plassering. Tretorget, sammen med Paper Province (Sverige) og Lapland University of Applied Science (Finland), utgjør arbeidsgruppen for Nord­-Europa. Finnene var med å etablere Rosewood nettverket og leder arbeidet i denne arbeidsgruppen.

ARBEIDSGRUPPENE AVDEKKER OG utveksler beste praksis og innovasjoner innen sin region, for så å evaluere og dele denne kunnskapen med resten av prosjektet. Og nå også med omverden. Tretorget har i denne prosessen enga­sjert aktører fra den norske verdikjeden i workshops og andre møteplasser hvor utvalgte beste praksiser fra Europa har blitt presentert og diskutert. Hensikten med work­shopene har vært å vurdere om beste praksis fra andre land er relevante for oss eller om de kan danne grunnlag for nye ideer. Et sveitsisk, digitalt verktøy («road skanner») for plan­legging av vegvedlikehold er blitt vurdert og dette er noe som allerede er under oppfølging av NIBIO/NMBU. Beste praksis fra Østerrike har vært en inspirasjon for å få i gang en innovasjonscamp for studenter på Elverum i mars 2022. Vi vet at det også blir arbeidet med å videreutvikle andre konsept, men noe av dette må vi få komme tilbake til seinere når aktørene vil offentliggjøre dette.

PROSJEKTET GÅR NÅ inn i sin sluttfase hvor kommu­nikasjon av beste praksis og videre arbeid med innovasjoner vektlegges. Dersom det er forslag til andre norske beste praksis som burde presenteres, så bør disse registreres snarest. Sammen med svenskene vil en ellers prøve å få gjennomført noen samlinger der en viser hvilken ressurs for ideer som plattformen med beste praksis utgjør.

PROSJEKTET HAR, som resten av verden, måttet tilpasse seg den nye hverdagen som har kommet med Covid­-19. Det har medført en del forsinkelser, men vi ser at selv om man ikke fysisk kan møtes til for eksempel workshops og studie­besøk, så finnes det nye og kanskje mere effektive måter å løse oppgavene på. Vi ser at det finnes flere parallelle utviklingsløp rundt om i Europa, og vi tror at deling av kunnskap over landegrenser kan bidra til flere innovasjoner og mer effektiv utvikling i skognæringen.