Aktuelt

EU vil begrense bruken av primært biobrensel fra skogen

14 september tok Europaparlamentet standpunkt til to viktige direktiver for bioenergisektoren: energieffektivitetsdirektivet (EED) og fornybar energidirektivet (RED). Det vil få konsekvenser for uttak av fersk biomasse fra skogen.

 Forslaget fra EU-parlamentets miljøkomité innebærer nemlig å begrense bruken av det som kalles primært skogbrensel frem mot 2030. Det betyr ferskt trevirke og skogsavfall altså ved, GROT og stubber, men inkluderer også løvskog, kratt og annet mindreverdig trevirke som vokser nær vei, bygninger og innmark til energiformål. Sagflis og andre rester fra industrien skal fortsatt kunne brukes.

Utgangspunktet er at man mener energikrisen i Europa setter den europeiske skogen i fare for overutnyttelse. Og enkelte steder oppleves hogst av gammel og vernet skog som går til bioenergi. Det hevdes at 120 millioner m3 trevirke som ble brent i fjor ikke kan spores tilbake, i følge Nationen.

Men direktivet vil også få konsekvenser der skogen drives bærekraftig, som blant annet i Sverige og Norge.

Per Skorge i Norges Skogeierforbund er kritisk. Foto Line Venn

I Norge kritiserer Skogeierforbundet forslaget og påpeker at skogbruket vil bli mindre lønnsomt hvis man ikke kan ta ut alle tømmerkvalitetene, selv om det selvsagt er sagtømmerproduksjon som er drivkraften, som direktør Per Skorge sier det.

Det samme hevdes fra Bioenergy Europe: – Å begrense bruken av en fornybar kilde som bioenergi strider mot ambisjonene til EU-kommisjonen om å øke fornybar energi og oppfylle deres ambisiøse klimamål. Dette påvirker hele forsyningskjeden, og starter med skogeiere som er avhengige av inntektene de får fra bioenergisektoren for å fortsette å forvalte skogene sine på en bærekraftig måte, sies det i en pressemelding herfra.

Det påpekes også at ledende klimaforsker, prof. Michael Obersteiner, og EU-kommissær, Fans Timmermans, mener vi ikke klarer å nå klimamålet på 1,5 grad uten biomasse.

Europaparlamentets energi og klima-ambisjoner for 2030 er at 45% av energien skal være fornybar. Det mener mange kan bli vanskelig uten primær skogsbioenergi. I dag skal 60% av fornybarmiksen være bioenergi og av denne utgjør 20% primær biomasse fra skogen, informerer policy-direktør Irene di Padua i Bioenergy Europe.

Hos Bioenergy Europe er man derfor bekymret og mener begrensninger og nedtrappinger vil virke mot sin hensikt i en tid da vi trenger å mobilisere alle våre tilgjengelige ressurser. – Å lykkes i energiomstillingen, å bli mer energiuavhengig er bare mulig hvis vi ikke begrenser fornybar energi av gale grunner. Beslutningstakere bør stole på mer vitenskapelig bevis. Primær biomasse kommer fra bærekraftig skogforvaltningspraksis som er nødvendig for at skogene våre skal tåle utfordrende klimapress, sier Jean-Marc Jossart, generalsekretær i Bioenergy Europe.

Sverige har i lang tid satset  på bioenergi i sitt arbeid med å gjøre seg uavhengige av olje. Her er nærmere 40% av energibruken basert på bioenergi, der den svenske skogindustrien er svært involvert.

Ansvarlig for bioenergispørsmål hos næringsorganisasjonen Skogindustrierna Mårten Larsson. Foto Skogsindustrierna.

Og ansvarlig for bioenergispørsmål hos næringsorganisasjonen Skogindustrierna Mårten Larsson mener EU-forslaget truer med å begrense store deler av drivstofftilførselen i svensk fjernvarme samt utvikling av skogbasert biodrivstoff.  Dessuten mener han det setter fornybare investeringsbeslutninger i fare og i beste fall på vent. – Mange bedrifter i EU planlegger store klimainvesteringer basert på restprodukter fra skogen, for eksempel avansert biodrivstoff, fossilfri industri eller lagring av karbondioksid fra biomasse. Nå må de kanskje revurdere sine klimamål og strategier. Like viktig er spørsmålet om hva man skal gjøre med allerede foretatte investeringer, sier han.

 

 

Gustav Melin er administrerende direktør i den svenske bioenergiforeningen Svebio, (tilsvarende norske Nobio).

Svebios Gustav Melin er enig og syns det virker meningsløst at brennbart virke skal ligge igjen i skogen ved avvirkning: – Det er foretrukket at grener og topper blir liggende i skogen og råtne  og dermed slippe ut karbondioksid istedet for at hogstavfallet kan erstatte kull, olje og gass i fyringsanlegg og kjeler eller som råstoff til nytt biodrivstoff. Som klimapolitikk er dette uforståelig, påpeker Melin.

 

Svensk skogbruk vil nå mobilisere politisk mot at dette ikke blir gjennomført. Norges Skogeierforbund stiller seg bak dette. Den endelige avgjørelsen om regelverket skal innføres i EU vil skje under Sveriges formannskap i EU våren 2023. I mellomtiden skal det forhandles mellom EU-parlamentet, rådet og kommisjonen.