Aktuelt

Skogkurs lanserer kurs om ny PEFC Skogstandard

Fra 1. mars 2023 gjelder den nye Norsk PEFC Skogstandard, og nå har Skogkurs lansert det som blir den obligatoriske opplæringen i standarden. 

– Dette er regler alle som jobber i eller med skog må forholde seg til. Kort oppsummert handler de om å være mer skjerpet i å drive et bære-kraftig skogbruk. Sammen tar vi vare på noe av det fineste vi har, skogen vår, både den skogen som hogges, den som skal vokse og den skogen vi lar stå, skriver Skogkurs i forbindelse med lanseringen av kurset.–

Det har vært viktig å få frem hvorfor disse tiltakene er viktige, lage en oversikt og samle kravpunktene i emner. Vi har brukt mye bilder og filmer for å skape god læring for de ulike målgruppene, sier prosjektleder ved Skogkurs, Anna Lena Albertsen.

Kurset gjennomføres på nettet. Det innleder med et kapittel om sertifi-seringssystemet. Deretter presenteres Norsk PEFC Skogstandard sine 30 kravpunkt, fordelt på følgende kapitler: Plan og dokumentasjon, biologisk mangfold, vann og våt-mark, sosiale verdier, skogbruks-tiltak, treslagsvalg og til slutt: helse, miljø og sikkerhet. Det er også laget et temahefte sammen med kurset.

Målgruppen for kurset er skog-eiere, skogandelslag og andre virkeskjøpere, altså de som er sertifikat-eiere, og entreprenører. Skogeier skal ha den kompetansen om Norsk PEFC Skogstandard som er nødvendig for å kunne planlegge og å gjennomføre de aktuelle skogtiltakene i samsvar med kravene. Ved å gjennomføre kurs i Norsk PEFC Skogstandard, vil skog-eier normalt få dekket dette kompe-tansebehovet. Og for personer med ansvar for planlegging og gjennom-føring av operative skogbrukstiltak og entreprenører og skogsarbeidere som driver med avvirkning og mark-beredning er kurset obligatorisk.

Det koster 1200 kr (inkl. mva.) å ta kurset, og Skogkurs anslår arbeids-mengden til å være 8–12 timer. Du finner kurset på nettsiden til Skogkurs. •