Aktuelt

Skogbrukets gullbeholdning sikret

 Det er ikke bare på Nationaltheatret at de ansatte har vært redde for at murpussen skal falle i hodet på dem. Skogfrøverket på Hamar har i flere år vært drevet på dispensasjon fra brannvesenet, og Arbeidstilsynet har påpekt behov for utbedringer.

TEKST OG FOTO: ASTRI KLØVSTAD

– Det har vært et krevende bygg å være i og vedlikeholde, sa styreleder Lars W. Grøholt da denne fasen var tilbakelagt og man kunne feire åpning av et rehabilitert bygg i slutten av september.

Han fortalte at styret og administrasjonen så tidlig som i 2014 begynte å se på hva som kunne gjøres med det nedslitte bygget. Men det viste seg at kostnadene ved en rehabili- tering kom til å bli så høye at det ikke var bærekraftig å investere på det grunnlaget Skogfrøverket selv hadde, selv om stiftel- sen hadde en del oppsparte midler å ta av. Man henvendte seg da til næringa, og det ble nedsatt et utvalg bestående av Skogeierfor- bundet, Norskog, Statskog, Skogselskapet og Landbruksdepartementet som kom fram til en finansieringsplan. Den gikk ut på at næringa skulle bidra med 10 millioner kron- er fra sentralt inntrukne rentemidler, Stat- skog med 200 000 kroner og resten skulle finansieres med egenkapital og lån. Arbeidet startet opp sommeren 2017, og nå framstår altså det høye, gule bygget på Mart- odden på Hamar i nyrenovert drakt, dog så lik det opprinnelige bygget fra 1952 som mulig, siden kommuneplanen har regulert bygget for bevaring. Og sluttsummen ble på

22,9 millioner kroner. Det er i følge daglig leder Frode Hjorth lavere enn budsjettert, noe som førte til at skogbrukets rentemidler kun ble belastet med 8,7 millioner kroner. –Vi er takknemlige for de pengene vi har fått og det var viktig for oss at vi ikke sprengte noen av de økonomiske rammene. Og byg- get har blitt billigere enn et stupetårn, slo Hjorth fast.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.