Aktuelt

Skog-Data jubilerer og fornyer virkeshandelsystemene

Skog­Data markerte før jul at det er 50 år siden selskapet ble etablert. Samtidig ble det helt nye systemet VS Virkeshandel presentert.Gjennom 50 år har Skog­Data sørget for

verdiberegningen av innmålt tømmer. Med årene har også selskapet fått flere bein å stå på – bl. موقع مراهنات المباريات a. leverer selskapet administrative løsninger for mange selskaper innen skog­ eiersamvirket og for trelastindustrien. Men nye oppgaver, ny teknologi og økte krav fra brukerne har ført til behov for nye løsninger, og nå – ved inngangen til 2017, har det nye VS Virkeshandel sett dagens lys.

ENKLERE FOR BRUKERNE

På første halvdel av 90­tallet kom det store hovedsystemet VS 90. Det besto av flere del­ systemer ­ Virkesinfo, Kontrakt, Innmåling,

Transport og Pris/Avregning, knyttet til en sentral virkesdatabase.
Etter hvert som årene har gått har systemet vært gjennom både navneskifter og tallrike forbedringer. Men i erkjennelsen av at mye kunne bli bedre ved en total fornyelse, har det de siste årene vært arbeidet med å utvikle en ny plattform og et bedre hoved­ system. Sist høst begynte resultatene å komme. Mye av kritikken mot det gamle hovedsystemet – som først het VS 90 og siden skiftet navn via VS 2000 til VSYS, gikk på at det var vanskelig håndterbart for mange brukere. I arbeidet med det nye VS Virkeshandel har det derfor vært lagt vekt på størst mulig grad av brukermedvirkning i forbindelse med utviklingen av systemet, slik at gamle «feil» ikke gjentas.

FRITTSTÅENDE SYSTEM

På et seminar før jul i tilknytning til 50­års­ markeringen var mange representanter for kunder/brukere av Skog­Datas tjenester til stede, og de fikk en rask gjennomgang av det nye VS Virkeshandel. Teknisk sjef i Skog­ Data, Trond Karlsen, stod for hovedgjen­ nomgangen, og om systemet sa han blant annet at det nye VS Virkeshandel vil være fristilt fra omliggende systemer. – Det er en frittstående løsning der alle opplysningene som systemet har behov for, er lagret i data­ basen, og der informasjon sendes og mottas via såkalt asynkrone meldinger. – Brukerens organisasjonsnummer er også aktøridenti­ fikasjon, og kunden/aktøren er registrert kun én gang. En aktør kan derimot ha mange roller – eksempelvis et skogeier­ andelslag som både omsetter tømmer og bruker Skog­Datas systemer i ulike stabs­ funksjoner, sa Karlsen.

– KREVENDE PROSESS

Administrerende direktør i Skog­Data – Svend Bøhler, er meget klar på at etablering av en ny teknologiplattform er en krevende prosess. Og det er et aldri så lite tankekors at om det nye VS Virkeshandel får like lang levetid som dagens VSYS, så blir det et nytt plattformskifte først rundt 2040.

Ifølge Bøhler er den nye plattformen lagdelt ved at databasen er skilt fra forretningslaget som igjen er skilt fra brukergrensesnittet. Dette gjør at selskapet framover kan gjøre fornyelser i hver av de tre adskilte lagene uten at man må bytte alt på en gang.

– I dagens teknologiske verden skjer veldig mye via smarttelefoner, «app ́er» og nett­ brett, og ute hos brukerne ser Skog­Data for seg at endringene først og fremst kommer via slike former for hjelpemidler. Disse har i stor grad erstattet PC­en som brukerflate, og det er ingen grunn til å tro at den utvikling­ en vi har sett de siste 5­6 årene vil stoppe, mener han. العاب كازينو مجاني

– Den nye Virkeshandelløsningen blir en frittstående modul for kjøp og salg, som utveksler informasjon med andre frittstå­ ende moduler for hogst/kjøring, transport og måling. All informasjon mellom modul­ ene i verdikjeden fra skogen til industrien vil sendes på standardmeldinger.

MANGE UTFORDRINGER

– Hver aktør vil ha tilgang til sine egne data i en egen løsning for Rapportering og ana­ lyse. Denne løsningen vil også gi mulighet til å levere god styringsinformasjon i tiden framover, fortsetter Bøhler.

– Selskapet nå er midt oppe i ett såkalt platt­ form­/teknologiskifte, men dette betinger bl.a. også en ny infrastruktur, nye verktøy og ny arbeidsmetodikk, samt utvikling av

nye løsninger. Det er også nødvendig å bygge opp ny driftsorganisasjon, lære opp brukere og implementere bruk av nye løsninger før hele verdikjeden setter i gang med en perio­ de med parallellkjøring av nye og gamle løs­ ninger før de gamle løsningene skrus av. – Dette er krevende både for våre kunder og for Skog­Data. Kundenes medvirkning i utviklingsarbeidet har vært meget viktig, men uten dyktige og omstillingsvillige ansatte, hadde Virkeshandelprosjektet ikke latt seg gjennomføre, slår Bøhler avslut­ ningsvis fast. bwin شركة