Aktuelt

Øvre Eiker skogeierlag slakter den nye PEFC-standarden

«Høringsforslaget er fullstendig ensidig og gir som helhet meget betydelig skjerping av skogbrukets betingelser mht. produksjon, økonomi og klimabidrag. Vi kan ikke finne et eneste punkt hvor PEFC er endret til skogbrukets fordel …» Dette er essensen i Øvre Eiker skogeierlag sin fem sider lange høringsuttalelse, som er sendt til alle sertifikatholdere i skogbruket og de fleste av landets skogeierlag. 

Høringen av den nye PEFC-­standardener gjennomført og det kom inn 68 høringssvar. En av de mest negative tilbakemeldingene kom fra Øvre Eiker skogeierlag og denne er altså blitt bredt distribuert. Alle skogeierlag i Viken, Allskog og AT Skog har fått hørings­uttalelsen, mens Glommen Mjøsen ikke ønsket å gi ut mailadressene til sine skogeierlagsledere.

 

VIL HA VEKK «MILJØDIREKTORATETS INSTRUKS»

Blant det Øvre Eiker finner helt uakseptabelt er standardens hen­visning til «Naturtyper etter Miljø­direktoratets instruks» i flere krav­punkter. Og her er skogeierlaget på hjemmebane, det ble i 2021 utarbeidet et naturtypekart etter denne instruksen i kommunen, og et tilsvarende over samme område etter den såkalte NiN­-metodikken (omtalt i Norsk Skogbruk nr 10-­2021). Og forskjellen var betyde­lig:

En klar hovedkonklusjon er at det er svært store avvik og mangler på overlapp … Avvikene er så store at de går langt utover det som kan forklares ut fra de faktorene som rapporten diskuterer som relevante usikkerheter. Dette gjør at det overhodet ikke kan festes lit til dataene i de kartlegginger Miljødirektoratet har utført, heter det i hørings uttalelsen. Og konklusjonen er naturligvis at henvisningene i PEFC-­standarden til Miljødirekto­ratets instruks vedrørende naturtyper må utgå.

 

VIL IKKE HA BVO-AVSETNING

OPPGITT: Kristoffer Røren er leder i Øvre Eiker skogeierlag. Han er oppriktig bekymret for hvor de stadige skjerpelsene av PEFC-standarden fører. – Det er vanskelig å se at skogbruket har fått gjennomslag for noe som helst, sier han. Foto: Line Venn.

Skogeierlaget er også kritisk til skjerp­ede bestemmelser om død ved, blant annet fordi økt forekomst gir større risiko for at skogen kan bli båndlagt. Men større opphisselse er det over Krav punkt 23. Biologisk viktige om­råder (BVO). Som tidligere omtalt er kravet her at det på alle eiendommer over 1500 daa skal settes av minst 5 % av arealet til BVO, men at tidligere vernet areal og nøkkelbiotoper kan inngå. Øvre Eiker skogeierlag synes ikke om dette og konkluderer slik: Denne ordningen gir tilnærmet varig vern av betydelige arealer uten noen form for erstatning. Det er fullstendig uakseptabelt for skogbruket. Krav­punkt 23 må utgå.

 

KOMPENSASJON NØDVENDIG

Øvre Eiker skogeierlag er også kritiske til at hensynsområdet rundt hekke­plass for hønsehauk utvides fra 50 til 80 meter, og at fravær av hekking må dokumenteres i ti år før området igjen kan taes i bruk (fem år i nåværende standard). Dette utvider arealet som tas ut av produksjon fra 8 til 20 daa, forslaget gjør det også mer krevende å frigjøre en hekkeplass når fuglen har sluttet å bruke den, heter det her.

Høringsuttalelsen avsluttes med et hjertesukk om mangelen på økono­misk kompensasjon: Betydelig skjerp­ede krav til skogbruket for å utvikle naturmangfoldet har som konsekvens for skogeier reduksjon i produksjon og økonomi, tilsvarende også skjøtsel som kan medvirke til økt bidrag fra skog­bruket i klimakampen…. Det er helt nødvendig å koble økonomisk kompensasjon/erstatning til gode tiltak som styrker naturmangfold og klima, konkluderes det her.

 

– BLIR STADIG VERRE

Kristoffer Røren er leder for Øvre Eiker skogeierlag og har underskrevet høringsuttalelsen. Han sier til Norsk Skogbruk at han innser at vi trenger en standard og at det er verdt noe at det oppnås en enighet med miljø­siden.

– Vi får høre at det er positivt at flere miljøorganisasjoner er trukket med. مواقع المراهنات Men maktforholdene forskyves og endringene går bare en vei. Noe av det verste i denne standarden må rettesopp og det må legges et annet løp for neste runde, som bare er fem år til. العاب اون لاين Hvis ikke går det bare en vei, og etter et par runder til har vi snart ikke lov til å gjøre noe som helst, sier han. مراهنات كرة قدم

 

– MOT STORTINGETS VILJE

Spesielt opprørt er Røren over at skog­bruket har sluppet inn henvisningene til «Miljødirektoratets instruks» inn i standarden.

– Det har jo lenge vært kjent at dette gir helt sjøville resultater, her hos oss ga registreringer etter denne 1350 daa med spesielle natur­typer, mens registreringer etter NiN­-metodikken ga 52 daa i det samme området. Det er rett og slett ufattelig for meg at skogbrukets representanter i utvalget har godtatt at dette begrepet kommer inn i standarden. Dette er en kartlegging etter feil instruks. Stortinget ga ett klart pålegg om at det var NiN som skulle be nyttes for kartlegging av natur i Norge, sier Røren

 

– PRISVERDIG MED ENGASJEMENT

Øvre Eiker er et skogeierlag i Viken Skog og Norsk Skogbruk har spurt organisasjonssjef Olav Bjella hva han synes om dette landsdekkende utspillet.

– Det er prisverdig at skogeierlag engasjerer seg i denne problema­tikken og vi har ingen problemer med å forstå frustrasjonen over stadig nye begrensninger. Men vi er ikke enige i at forhandlingsresultatet er uakseptab­elt og vi er fornøyde med den brede enigheten som er oppnådd. Men også vi har tatt opp enkelte punkter i vår høringsuttalelse, sier han.

Og blant disse punktene er nettopp standardens henvisninger til «Miljø­direktoratets instruks». Her støtter Viken Skog ønsket om at alle hen­visninger til denne tas ut. Ellers mener Viken Skog også at kravene om å la død ved ligge er for strenge, og at det må være mulig å fravike kravet om 5 % avsetning til BVO, dersom det ikke finnes områder som har betydning for det biologiske mangfoldet på eiendommen.

 

KJAPP BEHANDLING

Thomas Husum i Skogeierforbundet er daglig leder for PEFC-­sekretariatet. Han forteller at arbeids gruppa nå går gjennom de 68 høringsuttalelsene, og sier innspillene fordeler seg ganske jevnt fra skog bruket og miljøsiden, i tillegg har en del offentlige institusjo­ner sendt inn uttalelser. Husum ønsker ikke å gå inn på enkelt spørsmål i høringsuttalelsene, men sier de vil bli lagt ut i sin helhet på nettsidene til PEFC. Han sier videre at gruppa tar sikte på å utarbeide en endelig standard før sommerferien, slik at den kan sendes videre til internasjonal godkjennelse innen 20. august.