Aktuelt

Økte investeringer i norske skoger i 2023

Skogeierne i Norge investerte 565 millioner i skogkultur i 2023. Det er en økning på 52 millioner sammenliknet med 2022, viser tall fra Landbruksdirektoratet. 



Planting, markberedning, ungskogpleie og grøfterensk stod til sammen for 92 prosent av skogkulturinvesteringene i Norge i fjor. Aktivitet og investeringer i skogkultur har gått opp de siste årene, men ligger fortsatt etter det reelle behovet. 

47,6 millioner skogplanter gikk med til nyplanting og suppleringsplanting i fjor, juletrær og pyntegrønt ikke medregnet. Det er en økning på rundt 100.000 planter sammenliknet med rekordåret 2022, og føyer seg inn i en jevnt stigende kurve, alt ifølge Landbruksdirektoratets statistikk.  

Det faktiske plantetallet er høyere – Landbruksdirektoratets tall gjelder planting utført med skogfondsmidler, eller som har fått statstilskudd. Ikke alle skogeiere rapporterer gjennom skogfondssystemet, som er grunnlaget for denne statistikken. I 2020 var 92 prosent registrert i skogfondsystemet. 

Ungskogpleieaktiviteten har gått noe opp på landsbasis, fra 260.000 dekar i 2022 til 271.000 dekar i 2023, men det er stor variasjon mellom fylkene. Kostnaden for ungskogpleie har økt med 67 prosent fra 2014 til 2023, ifølge Landbruksdirektoratets statistikk. 88.400 dekar skog ble markberedt i 2023.