Aktuelt

Ny markaforskrift: Fjerner meldeplikten for mindre hogster

I løpet av sommeren har Landbruks- og matdepartementet lagt fram et forslag til ny markaforskrift. Her foreslåes en oppmykning av meldeplikten for hogst som skogbruket i marka har levd med i flere tiår.Den såkalte markaloven trådte i kraft i 2009, men omfatter altså ikke tiltak innenfor jord- og skogbruk. Stortingsflertallet vedtok imidlertid at markaforskriften etter skogbruksloven skulle gjenomgås med sikte på en tilpasning til Regjeringens samlede markapolitikk, som det het. Og etter å ha brukt rundt åtte år på denne gjennomgangen sendte altså LMD et forslag på høring 7. juli.

DUNDRENDE UENIG: Gjermund Andersen, styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA, er ytterst misfornøyd med det nye forslaget til markaforskrift. – Det nye forslaget innebærer i realiteten at retten til å klage på planlagte hogster i Oslomarka forsvinner. Og verdifulle artsforekomster på mindre enn 10 daa kan bare forsvinne uten videre, hevder Andersen som er blant dem som definitivt kommer til å avgi uttalelse før høringsfristens utløp. Han tror helt klart at det nye forskriftsforslaget vil svekke arbeidet med å ta vare på miljøverdi- ene i marka.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9.