Aktuelt

Mindre tilvekst, mer død ved

TEKST: GRO HYLEN, LANDSSKOGTAKSERINGEN, NIBIOEr Norges skoger i endring? De siste fem årene har tilveksten avtatt, mengden død ved har økt, avvirkningen er rekordhøy og det har blitt større arealer med gammelskog. Produktivt skogareal som kan anvendes til skogbruk har minket med 55 km2, tilveksten på skogarealet har avtatt med 7% og avvirkningen har økt med 10%. Tilførselen av nylig dødt virke har økt med 37%, og samtidig fortsetter arealet med biologisk gammelskog å øke.

Lese hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her: